Przetargi.pl
SDEZ.7.2022 Wykonanie usługi hotelowej, w tym zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sali konferencyjnej dla Uczestników szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 90-142 Łódź, Kopcińskiego 29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  Kopcińskiego 29
  90-142 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 471390387
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SDEZ.7.2022 Wykonanie usługi hotelowej, w tym zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sali konferencyjnej dla Uczestników szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi hotelowej, w tym zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sal konferencyjnych lub szkoleniowych dla Uczestników Projektu, w związku z realizacją usługi szkoleniowej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – usługa ta jest przedmiotem odrębnego postępowania. 2. Odbiorcami usługi są Uczestnicy szkoleń wyłącznie osoby dorosłe w liczbie około 190 osób, a usługa realizowana będzie w ramach czasowych od 21.04.2023 r. (z zastrzeżeniem sytuacji o których mowa w dokumentacji postępowania; SWZ i Projekt umowy) – 31.08.2023 r. – przy czym liczba ta pełni wyłącznie funkcję poglądową mającą na celu określenie wielkości i złożoności zamówienia. 3. W związku z realizacją usługi szkoleniowej o której mowa w pkt. 1 Zamawiający przewiduje utworzenie nie więcej niż 13 grup szkoleniowych, dla około 190 Uczestników, którzy będą uprawnieni do korzystania z przedmiotowej usługi hotelowo-gastronomicznej w zakresie opisanym w SWZ poz. Dział III pkt. 2.2.1.2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach