Przetargi.pl
Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy, w tym: Zadanie Nr 1 pn.: Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy. Zadanie Nr 2 pn.: Roboty w zakresie ocieplenia i inne roboty towarzyszące związane z budową windy. Zadanie Nr 3 pn.: Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności.

Gmina Wągrowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 26 80 800 , fax. 67 26 80 803
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wągrowiec
  ul. Cysterska 22
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 67 26 80 800, fax. 67 26 80 803
  REGON: 54805700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawagrowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy, w tym: Zadanie Nr 1 pn.: Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy. Zadanie Nr 2 pn.: Roboty w zakresie ocieplenia i inne roboty towarzyszące związane z budową windy. Zadanie Nr 3 pn.: Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Miejsce realizacji zamówienia: ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, Działka o nr ewidencyjnym: 5516, Obręb ewidencyjny: Miasto Wągrowiec, Gmina Miejska Wągrowiec, Powiat: wągrowiecki Województwo: wielkopolskie. Zakres robót obejmuje: Zadanie Nr 1 pn.: Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy. Zakres zadania dotyczy wykonania robót mających na celu likwidację barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec, poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy. Teren inwestycji położony jest w miejscowości Wągrowiec, na działce o nr ewidencyjnym 5516. Budynek Urzędu Gminy obsługuje mieszkańców Gminy Wągrowiec. Na terenie działki znajduje się budynek Urzędu Gminy, komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynek gospodarczy. Przyległy teren jest częściowo utwardzony i służy on w zasadniczej mierze, jako miejsca postojowe dla pracowników i petentów urzędu. Działka posiada istniejący, utwardzony wjazd, który znajduje się od strony zachodniej budynku. Wejścia do budynku znajdują się od strony północnej i południowej. Obecna komunikacja od wejścia do budynku do poziomu parteru i dalej odbywa się schodami. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem obejmuje w szczególności: 1) Umożliwienie osobom na wózku oraz ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi i innym użytkownikom komunikacji w budynku, poprzez dostawę i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych. Przewiduje się platformę pionową, elektryczną ze sterowaniem automatycznym wraz z konstrukcją szybu, panelem sterującym z nadrukiem w alfabecie Braile'a, wyposażonym w system łączności z służbami ratunkowymi panel, drzwiami automatycznymi na poszczególnych piętrach (poziom 0, 1, 2, 3); system z kontaktem zawrotu i kurtyną świetlną, przeciwdziałąjącą zakleszczeniu, kabiny z podłogą wykończoną wykładziną, poręczą ze stali nierdzewnej, oświetleniem LED. W zakres prac wchodzi również opracowanie indywidualnej dokumentacji wykonawczej. Podstawowe minimalne parametry: udźwig min 5 osób, prędkość podnoszenia min. 0,15m/s, kabina przelotowa - 90 stopni. W związku z przewidywaną lokalizacją szybu windowego w szczycie budynku od strony wschodniej, w ramach koniecznych robót przygotowawczych, wykonać należy: - rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych, - rozkucie otworów drzwiowych do windy, - wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem i opłatą utylizacyjną, - wykucie z muru krat, ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, okien PCV i podokienników. - płytę podszybia dla projektowanej windy, z betonu C16/20 zbrojonego siatką stalową, - dostosowanie wielkości otworów w ścianie szczytowej do potrzeb windy poprzez częściowe zamurowanie z cegły pełnej oraz osadzenie nadproży prefabrykowanych, - zasilanie do windy wraz z włączeniem do instalacji i niezbędnym zakresem zmian w rozdzielnicy głównej budynku. 2) Udogodnienie dla osób na wózku oraz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w komunikacji w otoczeniu budynku, poprzez utworzenie w pobliżu wejścia do budynku oraz wejścia do windy, miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonania utwardzenia terenu. Zlokalizowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w pobliżu widny wiąże się z koniecznością rozebrania znajdującego się tam budynku gospodarczego. Zapewni to swobodny dostęp do windy oraz nie zakłóci ruchu pozostałych pojazdów po terenie nieruchomości. W ramach pozostałych, koniecznych robót przewiduje się: - rozebranie budynku gospodarczego. Budynek przewidziany do rozbiórki to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim, krytym papą. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany wewnętrzne i działowe wykonane są z cegły silikatowej pełnej. Stropodach wykonano z płyt korytkowych z pokryciem papowym. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy: 41,78m2. Powierzchnia użytkowa: 33,46m2. Powierzchnia zabudowy: 41,78m2. Kubatura: 125,00m3. Wysokość: 3,00m. - wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni około 84m2, wraz z pełnym zakresem robót ziemnych, wykonaniem warstwy odsączającej, podbudową z kruszywa oraz nawierzchnią z kostki, - przebudowę wejścia do piwnicy poprzez osadzenie blachy stalowej ryflowanej w ramie stalowej, z możliwością demontażu, do umożliwi przejście oraz przejazd wzdłuż budynku np. na wózku, - uzupełnienie ogrodzenia w związku z rozbiórką budynku, na wzór istniejącego – 9 mb, - oznakowanie poziome miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej, przez malowanie farbą chlorokauczukową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadanie Nr 2 pn.: Roboty w zakresie ocieplenia i inne roboty towarzyszące związane z budową windy. Zakres zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z ociepleniem jednej ze ścian szczytowych budynku Urzędu Gminy Wągrowiec oraz wykonania innych robót towarzyszących, związanych z ociepleniem, takich jak wymiana części obróbek blacharskich oraz fragmentu instalacji odgromowej. Wykonanie w/w robót jest niezbędne przed budową windy i wykonaniem utwardzenia terenu w obrębie dojścia do windy. W szczególności, należy wykonać: 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych - odbicie i uzupełnienie części tynków z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach, - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, - docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm oraz ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr.3 cm, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku i malowaniem. Powierzchnia ścian do ocieplenia około 121m2. 2) Ocieplenie ścian fundamentowych - wykonanie robót ziemnych, - oczyszczenia ścian fundamentowych szczotkami stalowymi, - uzupełnienie tynków z zaprawy cementowej, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian z emulsji bitumicznej do gruntowania i elastycznej masy bitumiczno – kauczukowej, zbrojonej włóknami, - docieplenie na ścianach podziemia - styropian gr. 8 cm wraz z wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego oraz izolacją z folii kubełkowej. Powierzchnia ścian do ocieplenia około 20m2. 3) Obróbki blacharskie związane z dociepleniem – wymiana opierzenia ściany szczytowej z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, 4) Wymiana fragmentu instalacji odgromowej - wymianę fragmentu otoku odgromowego z bednarki 30mmx4mm, - wymianę przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z prętów stalowych na przewody z bednarki 25mmx4mm, mocowanej do ściany, prowadzonej pod styropianem, - montaż złączy kontrolnych i plastikowych studzienek kontrolnych. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zadanie Nr 3 pn.: Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności. Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności na okres 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zamówienia (odbioru końcowego inwestycji). Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądu technicznego urządzenia dźwigowego zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 8 ust. 4, oraz art. 23 ust. 5, ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321). Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach