Przetargi.pl
KURSY MISTRZOWSKIE „TEXTILE DESIGN WORKSHOPS” DLA STUDENTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-726 Łódź, Wojska Polskiego 121
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  Wojska Polskiego 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000275790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KURSY MISTRZOWSKIE „TEXTILE DESIGN WORKSHOPS” DLA STUDENTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie edukacyjnej usługi szkoleniowej w formie warsztatów polegającej na przeprowadzeniu przez praktyków z zagranicy tzw. „kursów mistrzowskich” z zakresu „Textile Design Workshops” dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. część 1 - Textil Design 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie edukacyjnej usługi szkoleniowej w formie warsztatów polegającej na przeprowadzeniu przez praktyków z zagranicy tzw. „kursów mistrzowskich” z zakresu „Textile Design Workshops” dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. część 2 -Textil Art. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamamwiający określa warunek w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:w zakresie części 1Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą1) wykształcenie kierunkowe, tj. „Textile Design”, „Industrial Design”, „Decorative and Applied Arts” lub inne tożsame, na uczelni artystycznej lub projektowej, z uzyskanym stopniem naukowym Bachelor of Arts lub innym równoważnym lub wyższym.2) doświadczenie praktyczne w zakresie:- projektowania tekstyliów, lub- pracy projektowo-badawczej, dydaktycznej, twórczości artystycznej w obszarze tekstyliów, lub- współpracy z przemysłem lub producentami tkanin, lub- kooperacji z branżą tekstylną, tj. z ośrodkami badawczymi, kulturalnymi, przemysłowymi, lub- posiadania i/lub prowadzenia własnej marki funkcjonującej na arenie międzynarodowej.w zakresie części 2Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą1) wykształcenie kierunkowe, tj. „Decorative and Applied Arts”, „Textile Art” lub inne tożsame, na uczelni artystycznej lub projektowej, z uzyskanym stopniem naukowym Bachelor of Arts lub innym równoważnym lub wyższym.2) doświadczenie praktyczne w zakresie:- projektowania tekstyliów, lub- pracy projektowo-badawczej, dydaktycznej, twórczości artystycznej w obszarze tekstyliów, lub- współpracy z przemysłem lub producentami tkanin, lub- kooperacji z branżą tekstylną, tj. z ośrodkami badawczymi, kulturalnymi, przemysłowymi, lub- posiadania i/lub prowadzenia własnej marki funkcjonującej na arenie międzynarodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach