Przetargi.pl
Kurs komputerowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 11
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 854 33 29 , fax. 0-81 854 58 83
 • Data zamieszczenia: 2011-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Słowackiego 11 11
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 0-81 854 33 29, fax. 0-81 854 58 83
  REGON: 43103005900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcprlubartow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kurs komputerowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów komputerowych dla uczestników projektu pt. Program aktywizacji społeczno - zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie 1. Kurs komputerowy na poziomie podstawowym - dla 16 osób 2. Kurs komputerowy na poziomie średnio- zaawansowanym - dla 30 osób w terminie do dnia 30 listopada 2011 r. Wymagania minimalne określa Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: atrakcyjność oferty
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprlubartow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach