Przetargi.pl
Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina

Gmina Skoroszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4318505 w. 36
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoroszyce
  ul. Powstańców Śląskich 17
  48-320 Skoroszyce, woj. opolskie
  tel. 77 4318505 w. 36
  REGON: 53141294100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całość Zamówienia obejmuje:  sporządzenie dokumentacji projektowej planowanego zagospodarowania na podstawie załączonej koncepcji (załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do PFU – rys. D-1, Z-1 i Z-2),  sporządzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym,  uzyskanie zgód na prowadzenie robót budowlanych (forma zgłoszenia, pozwolenia na budowę, uzyskanie Decyzji Zgody Realizacji Inwestycji Drogowej dla zadania części nr 1, jeśli będzie to konieczne)  wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów,  przeprowadzenie wymaganych prób i badań,  przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów,  sprawowanie nadzoru autorskiego,  wykonanie wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do wykonania obowiązków lub rezultatów wskazanych powyżej. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach będących własnością Gminy Skoroszyce. B. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadań: • Część nr 1 Zaprojektowanie i wykonanie układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działkach 319; 320; 321; 228 obręb Sidzina (Plac Elsnera): - rozbiórki obiektów w postaci kiosku, - wykonania nawierzchni chodników, - wykonania nawierzchni placów, - wykonania nawierzchni wjazdów, - rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych, - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych • Część nr 2 Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenów rekreacyjnych na działce 294/1 obręb Sidzina (ul. Radziechowska) - rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych, - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych C. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów • Część nr 1 Zaprojektowanie i wykonanie układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działkach 319; 320; 321; 228 obręb Sidzina Szacunkowe ilości powierzchni i elementów do wykonania w części 1: UKŁAD DROGOWY  powierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 140 m2  powierzchnia wjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 247 m2  powierzchnie placów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 395 m2  wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31.5 mm o gr. 20 cm (konstrukcja wjazdów i placów): 642 m2  wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31.5 mm o gr. 15 cm (konstrukcja chodnika): 140 m2  wykonani wzmocnienia podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2.5 MPa o gr. 22 cm: 642 m2  wykonanie terenów zielonych poprzez zahumusowanie i obsianie trawą: 177 m2  wykonanie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą betonową z betonu C12/15 w ilości 0.675 m3/mb - 156 mb  wykonanie krawężników betonowych 15x22 wraz z ławą betonową z betonu C12/15 w ilości 0.055 m3/mb - 202 mb  wykonanie obrzeży betonowych 8x30 wraz z ławą betonową z betonu C12/15 w ilości 0.33 m3/mb - 76 mb TERENY REKREACYJNE  Ścieżki piesze o nawierzchni mineralnej żwirowej utwardzonej – 324,1 m2  Placyki pod ławki z kostki betonowej – 65 m2  Plac do gry w szachy – 125,5 m2  Tor do gry w bule – 60 m2  Zieleń parkowa, w tym polany parkowe i rabaty – 2733,5 m2 • Część nr 2 Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenów rekreacyjnych na działce 294/1 obręb Sidzina Szacunkowe ilości powierzchni do wykonania w części 2: TERENY REKREACYJNE  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 402,3 m2  wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31.5 mm o gr. 20 cm (konstrukcja miejsc postojowych): 402,3 m2  wykonani wzmocnienia podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2.5 MPa o gr. 22 cm: 402,3 m2  wykonanie krawężników betonowych 15x22 wraz z ławą betonową z betonu C12/15 w ilości 0.055 m3/mb - 70 mb  Ścieżki piesze o nawierzchni żwirowej utwardzonej – 1158,8 m2  Placyki pod ławki z kostki betonowej – 85 m2  Plac zabaw dla dzieci młodszych – 264,4 m2  Siłownia zewnętrzna – 52,2 m2  Plac pod altanę parkową – 129,6 m2  Ścieżka zdrowia – 71 m2  Zieleń parkowa, w tym polany parkowe i rabaty – 3651,4 m2 D. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, e) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2000r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31. lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. h) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 2. Program funkcjonalno użytkowy określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: a) Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (do celów projektowych), umożliwiających realizację zadania. b) Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku wprowadzenia zmian przez Wykonawcę do koncepcji załączonej do PFU, Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia zmienionej koncepcji w stosunku do przedstawionej, jednak należy ją uzgodnić z Zamawiającym. c) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy / przebudowy wg wymagań, obowiązujących przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony z Zamawiającym i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. d) Uzyskanie uzgodnień od gestorów sieci w związku z przedmiotową inwestycją i ewentualna przebudowa lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu e) Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania pozwolenia na budowę / uzyskania decyzji ZRID wg wymagań obowiązujących przepisów. f) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie wydanych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót. g) Przy projektowaniu i wykonywaniu robót należy przestrzegać i być w zgodzie z opinią Konserwatora Zabytków. h) Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego: - zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu projektu organizacji ruchu docelowego i na czas prowadzenia robót. Projekt stałej organizacji ruchu należy również przedłożyć w formie cyfrowej w formacie DGN(DWG) oraz PDF - skutecznego zgłoszenie robót budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę - zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. -zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne i) Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy j) Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany. k) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. l) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej. m) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF i DGN(DWG)). n) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu 3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: 1) koszty związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń, w zakresie remontu systemu grzewczego wraz z protokołem sprawdzenia przewodów kominowych, 2) koszty sporządzenia Planu BIOZ, 3) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, 4) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., 5) koszty dozoru budowy, 6) koszty wywozu odpadów, 7) inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie przedmiotu postępowania, c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, d) kwotę gwarancji lub poręczenia, e) termin ważności gwarancji, f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, jeżeli: Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Wykonawca którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 62 8872 0003 0040 5020 2000 0030. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Przesłanki dotyczące zwrotu zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach