Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego dla OCRM w Opolu

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego ogłasza przetarg

 • Adres: Opole, ul. Mickiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 413 639 , fax. 774 413 645
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
  ul. Mickiewicza 42404 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 413 639, fax. 774 413 645
  REGON: 29244500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego dla OCRM w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla OCRM w Opolu. 1) Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części: Część 1 zamówienia – „Defibrylator karetkowy” Część 2 zamówienia – „Respirator reanimacyjno-transportowy” 2. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji technicznej (WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE SPRZĘTU) zał. nr 2 i 2A do SIWZ. 3.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 221.000,00 Euro)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wypełniony i podpisany formularz potwierdzenia spełnienia wymaganych minimalnych parametrów technicznych i użytkowych sprzętu medycznego - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 2A do SIWZ. 3) Dokument o którym mowa w pkt. 5.3 ppkt. 2 jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów– Wykonawca składa jeżeli polega . wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach