Przetargi.pl
Kredyt długoterminowy dla Gminy Urszulin w2020 roku w wysokości 2 345 000,00 zł. z przeznaczeniem na Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego m.in. związanego z realizacją zadań finansowanych przy udziale środków UE

Gmina Urszulin ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 713 001 , fax. 825 713 001
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Urszulin
  ul. Kwiatowa 35
  22-234 Urszulin, woj. lubelskie
  tel. 825 713 001, fax. 825 713 001
  REGON: 11019787100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugurszulin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyt długoterminowy dla Gminy Urszulin w2020 roku w wysokości 2 345 000,00 zł. z przeznaczeniem na Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego m.in. związanego z realizacją zadań finansowanych przy udziale środków UE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 345 000,00 zł(słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) dla Gminy Urszulin na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego m.in. związanego z realizacją zadań finansowanych przy udziale środków UE. 2. Kredyt w kwocie 2 345 000,00 zł (słownie:dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) postawiony do dyspozycji Zamawiającego przeznaczony będzie na Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego m.in. na realizację zadań finansowanych przy udziale środków UE. 3.Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o pisemną dyspozycję, która zostanie złożona Wykonawcy.Dopuszcza się złożenie dyspozycji za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie lub w inny sposób. 4. Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożona dyspozycja o uruchomienie kredytu i przekazane środki przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego wskazany w umowie. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykorzystania kwoty kredytu lub jej części określonej w pkt.2. 6. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kapitałowych, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu według załączonego harmonogramu,a odsetki banku w okresach miesięcznych naliczonych od dnia uruchomienia kredytu poczynając od miesiąca października 2020r. do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty. 7. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przekazania bez wezwania obciążenia Zamawiającemu do 25 dnia każdego miesiąca,drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w umowie lub w inny sposób. 8. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty) powiększone o stałą marżę Banku. Nie przewiduje się prowizji i opłat przygotowawczych za uruchomienie kredytu. 9. Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. 10. Zamawiający zakłada możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów rekompensacyjnych. 11. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części i oczekuje,że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości, z których Zamawiający zrezygnował. 13. Jeżeli termin spłaty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 14. Koszt kredytu na dzień składania ofert stanowić będzie: 14.1. odsetki od wykorzystanego ( zgodnie z § 4 SIWZ) kredytu naliczone miesięcznie, stanowiące sumę stałej marży banku i zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M (obowiązującą na 17.08.2020r. tj. 0,20%). Dla porównywalności złożonych Ofert wyliczenie to należy przygotować na załączniku nr 5. 15. Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem. 16. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Urszulin wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach