Przetargi.pl
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w roku 2018

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, 5 Wileńskiej Brygady AK
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895261900, , fax. 895399876
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
  5 Wileńskiej Brygady AK 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895261900, , fax. 895399876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w roku 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w roku 2018. Część 1 Koszenie pasa drogowego: 1.1. droga wojewódzka nr 503 na odcinku Elbląg – Tolkmicko – Pogrodzie 1.2. droga wojewódzka nr 504 na odcinku Elbląg – Pogrodzie Część 2 Koszenie pasa drogowego: 2.1. droga wojewódzka nr 527 na odcinku Kwitajny – Morąg 2.2. droga wojewódzka nr 527 na odcinku Morąg – Łukta 2.3. droga wojewódzka nr 527 na odcinku Łukta – Olsztyn Część 3 Koszenie pasa drogowego: 3.1. droga wojewódzka nr 528 na odcinku Głodówko – Morąg 3.2. droga wojewódzka nr 519 na odcinku gr. woj. – Małdyty 3.3. wyznaczone odcinki dróg na terenie Obwodu Drogowego w Morągu 3.4. wyznaczone skrzyżowania dróg na terenie Obwodu Drogowego w Morągu Część 4 Koszenie pasa drogowego: 4.1. droga wojewódzka nr 528 na odcinku Orneta – Sportyny 4.2. droga wojewódzka nr 506 na odcinku Chruściel – Nowica 4.3. wyznaczone odcinki dróg na terenie Obwodu Drogowego w Pieniężnie 4.4. wyznaczone skrzyżowania dróg na terenie Obwodu Drogowego w Pieniężnie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. 2. Formularz oferty. 3. Formularz cenowy. 4. Kosztorys ofertowy do obliczenia kosztów netto. 5. Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. 6. W przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów: pisemne zobowiązanie (oryginał) innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach