Przetargi.pl
Regulacja poboczy i rowów oraz umocnienie poboczy kostką granitową w ciągu dróg woj. administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3).

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, 5 Wileńskiej Brygady AK
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  5 Wileńskiej Brygady AK 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Regulacja poboczy i rowów oraz umocnienie poboczy kostką granitową w ciągu dróg woj. administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Regulacja poboczy i rowów oraz umocnienie poboczy kostką granitową w ciągu dróg woj. administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3). Część Nr 1 : regulacja poboczy i rowów oraz umocnienie poboczy kostką granitową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 598 Olsztyn – Zgniłocha na terenie Obwodu Drogowego w Nidzicy; Część Nr 2 : regulacja poboczy i rowów oraz umocnienie poboczy kostką granitową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica – Lidzbark – Działdowo – Mława na terenie Obwodu Drogowego w Działdowie; Część Nr 3 : regulacja poboczy i rowów oraz umocnienie poboczy kostką granitową w ciągu drogi wojewódzkiej 515 Malbork – Susz, Nr 613 Brono – Różnowo, Nr 538 Radzyń Ch. – Rozdroże oraz Nr 521 Kwidzyn - Iława na terenie Obwodu Drogowego w Iławie;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233225-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1Oferta powinna zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy - ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ Z CZĘŚĆI POSTĘPOWANIA - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną); b) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa pzp) dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 12-22 (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ). c) zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ;(jeżeli Wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa); d) wypełniony kosztorys ofertowy - ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ Z CZĘŚĆI POSTĘPOWANIA; e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku składania ofert na większą ilość części wykonawcy powinni złożyć odrębne: a) formularz ofertowy, b) kosztorys ofertowy, a pozostałe dokumenty można złożyć w jednym egzemplarzu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach