Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Gmina Pisz ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 424 12 10 , fax. 874 235 429
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pisz
  ul. Gustawa Gizewiusza 5
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 424 12 10 , fax. 874 235 429
  REGON: 52650600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w 2021 r.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania. A. Zadanie nr 1: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy: 1) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 8.739 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”; 2) utrzymania parków miejskich o powierzchni ogólnej 46.207 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 3) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 35.866 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 4) bieżącego utrzymania lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500.000 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 4 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 1 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. B. Zadanie nr 2: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy utrzymania terenów osiedlowych o powierzchni 131.884 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 2 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. C. Zadanie nr 3: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 dotyczy utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 404.067,88 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 3 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach