Przetargi.pl
KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-354 Gdańsk, ul. Subisława
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 112 400 , fax. 585 112 405
 • Data zamieszczenia: 2022-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 112 400, fax. 585 112 405
  REGON: 17511575000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: a)zakres robót: - rozbudowę drogi krajowej nr DK22 klasy technicznej GP od km 339+675 do km około 343+350 z wyłączeniem WD-2 ( od km 340+305 do 340+390 km) - rozbudowę węzła drogowego „Czarlin”, - przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z DK22, - budowę dróg innych niż DK22 (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa łączników, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracających naruszone połączenia drogowe), - budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, tj.: budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodników w zakresie wynikającym z prowadzonego ruchu pieszego, - rozbudowę, przebudowę i remont obiektów mostowych w ciągu DK22, - przebudowę istniejących oraz budowę nowych przepustów w ciągu DK22, dróg niższych klas i zjazdów, - system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiornik retencyjny i inne, - urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń, - infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy DK22 zlokalizowanych w ciągu DK22 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, - przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych, - sieć teletechniczną (kanał technologiczny) na potrzeby Zamawiającego, - oświetlenie drogowe (w tym również oświetlenie przejścia podziemnego PP-1), - urządzenia BRD: wykonanie oznakowania DK22 i dróg niższych klas, barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, budowa sygnalizacji świetlnej, - oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, - budowę 2 zatok ze stanowiskami do administracyjnego ważenia pojazdów (po jednej dla każdego kierunku ruchu), - wycinkę drzew i krzewów, - wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, - wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii oraz opracowanie szkiców przebiegu granic tych pasów drogowych, - wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, - wykonanie punktów geodezyjnych b) wykonanie opracowań projektowych - opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, - opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu - opracowanie zmian w projekcie stałej organizacji ruchu, zaopiniowanie i zatwierdzenie SOR- jeżeli zaistnieje taka konieczność. - aktualizacja warunków technicznych sieci - gdy zaistnieje taka konieczność.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach