Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ZABEZPIECZAJĄCEGO PERSONEL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA IM. MARII ORLIKOWSKIEJ-PŁACZEK W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PRZED ZAKAŻENIEM SARS-COV-2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 754 499 , fax. 587 754 498
 • Data zamieszczenia: 2022-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim
  ul. Hallera 21
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 587 754 499, fax. 587 754 498
  REGON: 19003649900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-przychodnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ZABEZPIECZAJĄCEGO PERSONEL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA IM. MARII ORLIKOWSKIEJ-PŁACZEK W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PRZED ZAKAŻENIEM SARS-COV-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zapytania ofertowego jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku zabezpieczającego personel SPZOZ Przychodnia Lekarska przed zakażeniem SARS-CoV-2 w asortymencie i ilości określonej w Pakiecie nr 1 i Pakiecie nr 2 do niniejszego zapytania. Podane wielkości zostały określone szacunkowo, w przeliczeniu na 3 miesiące, na podstawie ilości zużytego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. W zapytaniu ofertowym mogą uczestniczyć oferenci posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby były dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oferowane artykuły jednorazowego użytku powinny posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy. Integralną częścią zaproszenia jest umowa stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania. Zamawiający wymaga zaoferowania 14 dniowego terminu płatności. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia tego zamówienia, w formie pisemnej lub faksem, przez osobę wskazaną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach