Przetargi.pl
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno

Gmina Świekatowo, Referat Budownictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 86-182 Świekatowo, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 322 012 , fax. 523 322 012
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świekatowo, Referat Budownictwa
  ul. Dworcowa
  86-182 Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 322 012, fax. 523 322 012
  REGON: 92351073000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiekatowo.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części, zwanych dalej zadaniami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z następującym podziałem: Zadanie 1. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegające na: przebudowie odcinka drogi gminnej. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej. Przewidziana do przebudowy droga gminna posiada nawierzchnię bitumiczną, w której występują liczne wyboje, spękania siatkowe i liniowe. Po opadach deszczu w zaniżeniach powstają zastoiska wody. Jezdnia posiada przekrój uliczny (krawężniki, chodnik i zjazdy). Droga obsługuje ruch lokalny i stanowi dojazd do posesji oraz gospodarstwa rolnego w Szewnie. Przebudowa drogi będzie polegała na: • robotach pomiarowych, • usunięciu warstwy ziemi urodzajnej, • frezowaniu nawierzchni bitumicznej, • mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, • ustawienie krawężników betonowych, • wykonaniu konstrukcji i nawierzchni chodników, • oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, • ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanek matyksowo-grysowych, • wykonanie nawierzchni zjazdów, • wykonanie poboczy gruntowych, • oznakowanie drogi, • inwentaryzacji powykonawczej. Parametry techniczne • kategoria ruchu KR1 • klasa dróg D („dojazdowa”) • szerokość jezdni 6,0 m • szerokość pobocza 0,75 m • długość odcinka 300 m • szerokość chodników 1,5 m Zadanie 2. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegające na: montażu siłowni zewnętrznej oraz montażu dwóch punktów oświetleniowych. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu działki nr ew. 26/38 w obrębie ewidencyjnym Tuszyny poprzez montaż siłowni zewnętrznej oraz montaż dwóch lamp hybrydowych. W ramach zadania zaplanowano montaż urządzeń fitness w postaci siłowni zewnętrznej składającej się z 5 modułów urządzeń do ćwiczeń. Wybrano następujące urządzenia: • Orbitrek, • Wioślarz, • Twister, • Rowerek, • Wyciskanie siedząc. Do realizacji projektowanej siłowni zewnętrznej przyjęto rozwiązania systemowe, tj. wykonane jako gotowe prefabrykowane urządzenia ćwiczeniowe, możliwe do montażu w ramach zintegrowanego systemu oferowanego przez producenta. Dobór opisanych niżej urządzeń stanowi uszczegółowienie przyjętych założeń użytkowych, z wykorzystaniem jednego z dostępnych rozwiązań systemowych. Zastosowanie dla potrzeb niniejszego zadania wskazanych urządzeń sportowych nie ogranicza możliwości stosowania urządzeń innych producentów, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i równoważnych cech technicznych i użytkowych. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów podanych w projekcie w zakresie do 5%. W ramach zadania zaprojektowano montaż 2 lamp hybrydowych oznaczonych na mapie zagospodarowania terenu nr 2 i 5. Przyjęte podstawowe parametry lamp to: • wysokość 6,00 m, • strumień świetlny 3150 – 5250 W, • moc żarówki 30 – 50 W, • typ akumulatora żelowy, • pojemność akumulatora 1 x 150 Ah, • moc turbiny 200W. 2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację całego zamówienia, bądź ofertę częściową na wybrane zadanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: Zadanie 1- 5.000 złotych ( słownie: pięć tysiąc złotych ), Zadanie 2- 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy Świecie Nr rachunku : 73 8168 0007 0000 1182 2000 0007 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej dla: Zadania 1. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegające na: przebudowie odc. drogi gminnej. Zadanie 2. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegające na: montażu siłowni zewnętrznej oraz montażu dwóch punktów oświetleniowych. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty: 1) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego, 2) nazwę przedmiotu zamówienia, 3) nazwę i adres Wykonawcy, 4) termin ważności gwarancji. 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie określa się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach