Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa paliwa opałowego (brykietu drzewnego) do kotłowni w Jabłonowie Pomorskim

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6976800 , fax. 56 6979001
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
  ul. Główna 28
  87-330 Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6976800, fax. 56 6979001
  REGON: 87111843100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonowopomorskie.pl ; http://jablonowo.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa paliwa opałowego (brykietu drzewnego) do kotłowni w Jabłonowie Pomorskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa workowanego paliwa opałowego (brykietu drzewnego) do kotłowni w Jabłonowie Pomorskim w okresie od podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r. 2. Szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie kotłowni na opał (brykiet drzewny) przedstawia się następująco: Miesiąc: Zapotrzebowanie kotłowni (w tonach): styczeń ok. 70 t, luty ok. 70 t, marzec ok. 50 t, kwiecień ok. 40 t, maj ok. 25 t, czerwiec ok. 25 t, lipiec ok. 25 t, sierpień ok. 25 t, wrzesień ok. 30 t, październik ok. 40 t, listopad ok. 50 t, grudzień ok. 70 t. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego opału (brykietu) bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 4. Wymaga się, aby dostarczane paliwo (brykiet drzewny) posiadało co najmniej poniższe parametry: 1) Wilgotność – poniżej 10,00 %, 2) Kształt – walec, 3) Średnica brykietu– od 65 mm do 68 mm, 4) Długość brykietu– ok. 50-60 mm, 5) Zawartość popiołu – do 1,5 %, 6) Wartość opałowa – minimum 16 GJ/t, 7) Workowany. 5. Zamawiający dopuszcza brykiet drzewny z drewna mieszanego. 6. Zamawiający nie dopuszcza brykietu torfowego. 7. W celu łatwego transportowania brykietu drzewnego przez ślimak podajnika kotła, dostarczany Zamawiającemu brykiet powinien charakteryzować się słabszą siłą sprasowania. 8. Brykiet powinien być wyprodukowany z drewna, z rozdrobnionych odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry czy zrębki, w postaci walca o regularnej bryle i długości. Brykiet nie może zawierać żadnych związków chemicznych, domieszek kleju, trocin z płyt, plastiku, gumy, papieru, ciał obcych itp. Brykiet nie może być wytwarzany z drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, oraz z drewna pochodzącego odpadów budowlanych lub rozbiórki. Brykiet nie może być wytwarzany z pyłów i odpadów z płyty pilśniowej, wiórowej, MDF oraz HDF. 9. Dostawa opału (brykietu) każdorazowo obejmuje: zakup, a w przypadku gdy Wykonawca jest producentem brykietu sprzedaż; załadunek; transport; rozładunek przy użyciu sprzętu Wykonawcy i na jego koszt. 10. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający ilość (wagę) dostarczonego opału zgodną ze stanem faktycznym. 11. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymagane parametry jakościowe i opałowe dostarczanego brykietu drzewnego (np. protokoły z badań, analizy brykietów, certyfikaty potwierdzające jakość dostarczonego paliwa opałowego). 12. O ilościach paliwa opałowego (brykietu) i terminach poszczególnych dostaw Zamawiający będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem telefonicznie lub drogą elektroniczną. 13. Dostawa brykietu do budynku kotłowni przy ul. Gen. Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim będzie następować partiami w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 14. Każda dostawa będzie się odbywała w terminach i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godzinach przez niego wskazanych. Jednorazowa wielkość dostawy nie może być mniejsza niż 12 ton i nie większa niż 24 tony. 15. Dostawa brykietu odbywać się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 16. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia danej partii dostawy, bez żadnych konsekwencji finansowych, jeżeli potwierdzi że dostarczony opał nie spełnia warunków zamówienia w zakresie zamówionej ilości lub jakości. 17. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty transportu związane z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz zawartej na tą okoliczność umowy, będzie ponosił Wykonawca. 18. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09 11 12 20-8 brykiety. 19. Do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 2) dostarczyć Zamawiającemu produkt nowy, nieuszkodzony, o wymaganych parametrach. 20. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych poprzez wskazanie przez Wykonawcę np. nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm, o ile zaproponowane rozwiązania będą miały te same cechy funkcjonalne i których jakość nie będzie gorsza od wymaganej przez Zamawiającego. Możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych będzie uzależniona od ich zgodności z parametrami określonymi w SIWZ oraz akceptacji Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ. 21. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 22. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040), osoby sprzedające i kierowców dostarczających brykiet, chyba że z odrębnych przepisów prawa wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 24. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części – Nie dotyczy. 25. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 26. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 27. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 28. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą się odbywały w PLN. 29. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 30. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 31. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 32. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców (o ile są znane). Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. W przypadku braku oświadczenia o Podwykonawcach, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawcy. 33. Procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 – nie dotyczy. 34. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy. 35. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy. 36. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) Wykonawcy: a) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; b) pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. uczestników konsorcjum, spółki cywilne); b) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; c) oświadczenie, o którym mowa w lit. b) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://jablonowo.biuletyn.net informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dopuszcza się złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej już na etapie składania ofert, jeśli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. 3. Inne dokumenty: 1) formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum, a w przypadku, gdy do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców bądź stosowną umowę; 3) zaleca się dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną