Przetargi.pl
Dostawa narzędzi do zabiegów laparoskopowych oraz artykułów ochronnych do zabiegów medycznych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 545 587 , fax. 523 574 667
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
  ul. Poznańska 97
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 545 587, fax. 523 574 667
  REGON: 92358780000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszoz.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa narzędzi do zabiegów laparoskopowych oraz artykułów ochronnych do zabiegów medycznych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów laparoskopowych oraz artykułów ochronnych do zabiegów medycznych 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33.14.10.00-0 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. a) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 3 zadaniach częściowych. b) Czas trwania realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy. c) Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego Zadania, kilku zadań bądź dla całości zamówienia. d) Oferowane produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej służbie zdrowia. e) Ilości podane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac związanych z przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2.Wysokość wadium ustala się w kwotach: zadanie nr1- 7 500,00 zł zadanie nr 2- 140,00 zł zadanie nr 3- 64,00 zł 3.Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Nr rachunku: 31 1560 0013 2514 6086 2000 000 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu-M-23/2019 na dostawę narzędzi do zabiegów laparoskopowych oraz artykułów ochronnych do zabiegów medycznych”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w gwarancji/poręczeniu winni być wpisani wszyscy Wykonawcy). 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: f) oświadczenie o braku orzeczenia wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne g) oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy; h) oświadczenie o braku wydania wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust. 5 pkt.7 ustawy i) oświadczenie,iż nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U.z2016r.poz.716) j) oświadczenie o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, terminu ważności i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; b) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; c) potwierdzenie wpłaty wadium d) dokument z którego wynika uprawnienie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu z rejestru handlowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis, e) opis części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy (jeżeli dotyczy), f) w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy, doświadczeniu innych podmiotów przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. g) oświadczenie o udzieleniu na przedmiot zamówienia gwarancji/terminu ważności min. 12 m-cy i rękojmi min. 24 m-ce (Załączone w treści formularza oferty tj. Załącznika nr 1 do SIWZ). 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach