Przetargi.pl
Dostawa i wymiana 4 sztuk źródeł radioaktywnych Ir - 192 do aparatu microSelectron HDR V3 Sn: 20082 firmy Nukletron

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, ul. dr Izabeli Romanowskiej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (0-52)3743208 , fax. (0-52)3743301
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (0-52)3743208, fax. (0-52)3743301
  REGON: 12553630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Z|drowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wymiana 4 sztuk źródeł radioaktywnych Ir - 192 do aparatu microSelectron HDR V3 Sn: 20082 firmy Nukletron
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i wymiana 4 sztuk źródeł radioaktywnych Ir - 192 do aparatu microSelectron HDR V3 Sn: 20082 firmy Nukletron
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33151000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności związanej z obrotem źródłami promieniotwórczymi będącymi przedmiotem zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 1 do siwz. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1.1. Podpisany formularz oferty– wg załącznika nr 4 do siwz. Podpisane warunki graniczne – wg załącznika nr 7 do siwz. Autoryzację producenta aparatów do wykonywania przeglądów, czynności serwisowych i naprawczych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach