Przetargi.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO DOBRY WYBÓR - AKTYWNOŚĆ DLA 44 OSÓB Z TERENU GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim ogłasza przetarg

 • Adres: 87-880 Brześć Kujawski, ul. Hanki Sawickiej 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 231 06 35 , fax. 54 231 06 83
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim
  ul. Hanki Sawickiej 5 5
  87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 231 06 35, fax. 54 231 06 83
  REGON: 00052749200026
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bops@pro.onet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWE USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO DOBRY WYBÓR - AKTYWNOŚĆ DLA 44 OSÓB Z TERENU GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących usług:1)Programu wsparcia (bloku motywacyjnego) dla 44 osób, w tym Indywidualnego Programu Działania IPD dla 42 osób.2) Kursów umiejętności zawodowych w następujących specjalnościach:a)kurs umiejętności zawodowych - profesjonalny sprzedawca dla 11 osób. Celem kursu umiejętności zawodowych jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze sprzedawcy oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012r poz. 186), zwanego dalej w treści SIWZ rozporządzeniem; dodatkowo certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS.b)kurs umiejętności zawodowych - stylizacji paznokci i wizażu dla 4 osób. Celem kursu umiejętności zawodowych jest przygotowanie uczestnika do pracy w charakterze stylisty paznokci, wizażysty oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, dodatkowo certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS.c)kurs umiejętności zawodowych - magazynier z obsługą wózków widłowych dla 6 osób Celem kursu umiejętności zawodowych jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze magazyniera, zdobycie uprawnień do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, dodatkowo certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS.d)kurs umiejętności zawodowych - przedstawiciela handlowego i prawo jazdy kat B dla 7 osób. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze przedstawiciela handlowego z umiejętnością prowadzenia samochodu osobowego oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, dodatkowo certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS.Kurs na prawo jazdy kategorii B zakończy się egzaminem wewnętrznym w ośrodku szkoleniowym oraz skierowaniem i opłaceniem egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.e)kurs na prawo jazdy kat C dla 7 osób. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu na prawo jazdy kat. C, zakończone egzaminem wewnętrznym w ośrodku szkoleniowym oraz skierowanie i opłacenie egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.f)kurs umiejętności zawodowych florystyka dla 3 osób. Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy w charakterze florysty oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, dodatkowo certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS.g)kurs umiejętności zawodowych opiekun osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci dla 5 osób. Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy w charakterze opiekunki osób starszych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, dodatkowo certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS.h)kurs języka niemieckiego w stopniu podstawowym dla 1 osoby. Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do opanowania języka w stopniu podstawowym oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu języka niemieckiego w stopniu podstawowym, dodatkowo certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS.3.Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności zrealizować program wsparcia (blok motywacyjny). Kursy umiejętności zawodowych mogą się rozpocząć po zakończeniu zajęć z bloku motywacyjnego. Zakres tematyczny i minimalny wymiar godzinowy wymaganych zajęć opisany jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.4.Wymagany termin realizacji bloku motywacyjnego w okresie 30 dni od daty zawarcia umowy.5. Każdy z kursów umiejętności zawodowych obejmuje zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne i kończy się zaliczeniem dla każdego z uczestników kursu.6.Zaliczenie końcowe odrębne dla każdego z kursów umiejętności zawodowych składających się na przedmiot zamówienia musi być uwzględnione w harmonogramie usługi. W przypadku kursów na prawo jazdy sposób przeprowadzenia egzaminu określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019).7.Zakres tematyczny i minimalny wymiar godzinowy poszczególnych kursów umiejętności zawodowych opisany jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. W przypadku kursów na prawo jazdy minimalne wymogi co do sposobu realizacji kursów określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019). 8.Kursy umiejętności zawodowych muszą być zrealizowane do dnia 30 listopada 2013 r.9.Proponowany program zajęć, zakres tematyczny, atrakcyjność szkolenia, w tym metody i formy nauczania oraz wykorzystywane narzędzia stanowiły będą element oceny ofert w kryterium jakość oferowanej usługi.10. Blok motywacyjny wykonawca zobowiązany jest zrealizować z podziałem uczestników na trzy grupy (14 osób + 15 osób +15 osób), a w przypadku IPD (14 osób + 14 osób + 14 osób).11. Zajęcia szkoleniowe na poszczególnych kursach umiejętności zawodowych odbywają się w jednej grupie niezależnie od tego czy realizowane są zajęcia praktyczne, czy teoretyczne.12.Szkolenia muszą się odbywać w odpowiedniej bazie szkoleniowej. Pomieszczenia przeznaczone na realizację bloku motywacyjnego, jak i na realizację kursów umiejętności zawodowych, powierzchniowo oraz pod względem sprzętu i wyposażenia muszą być dostosowane do jednoczesnego przebywania i swobodnego uczestnictwa w zajęciach wszystkich osób biorących udział w danym kursie, dotyczy to również zajęć praktycznych. Wymagane jest by praktyki na wszystkich kursach odbywały się w przystosowanych pracowniach, obiektach, czy salach szkoleniowych, odpowiednio do tematyki kursu wyposażonych, pod nadzorem przedstawiciela kadry dydaktycznej odpowiedzialnego za realizację przedmiotowego elementu składowego usługi szkoleniowej. Warunki odbywania szkolenia zarówno w bloku motywacyjnym, jak i na poszczególnych kursach umiejętności zawodowych muszą być zgodne z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.13.Realizacja usług szkoleniowych wymaga zagwarantowania odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Przez narzędzia rozumie się materiały piśmiennicze, pomoce naukowe i dydaktyczne, a także ubrania robocze, sprzęt i urządzenia w zależności od rodzaju szkolenia. Proponowane formy nauczania stanowiły będą element oceny ofert w kryterium jakość oferowanej usługi. Wydawanie ww. wymaga każdorazowego żądania potwierdzenia odbioru przez uczestnika na piśmie, które to dokumenty wykonawca po zakończeniu kursów zobowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu. 14.Pomieszczenia, jak i wszystkie materiały oraz dokumenty, związane z realizacją szkoleń muszą promować realizowany przez BOPS projekt poprzez zamieszczenie jego logotypów. Te ostatnie oraz plakaty informacyjne zamawiający przekaże wykonawcy w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia. Do oznakowania pozostałych zobowiązany jest wykonawca.15.Szkolona grupa osób (44 osoby) winna posiadać, co najmniej jednego opiekuna szkolenia wyznaczonego przez wykonawcę. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie nadzoru nad realizacją usługi i jej zgodności z warunkami zaproponowanymi w ofercie oraz obsługa administracyjna kursów, w tym wyposażenie szkolonych w niezbędne materiały, informowanie na bieżąco szkolonych, m.in. o terminach i miejscach zajęć, codzienne prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności, przeprowadzenie dwóch ankiet: 1 na rozpoczęcie kursu oraz 2 po zakończeniu kursu, a przed egzaminem końcowym (kwestionariusze ankiet, stanowiące załączniki do umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia zamawiający przekaże wykonawcy w dniu podpisania umowy). Wypełnione ankiety wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu po zakończeniu kursów wraz ze sprawozdaniem.16.W trakcie szkoleń wykonawca zapewnia codziennie (zarówno podczas bloku motywacyjnego, jak i kursów zawodowych) catering dla każdego uczestnika szkolenia w kwocie nie mniejszej niż 14 zł dziennie, na który składa się ciepły posiłek oraz stały dostęp do zimnych napojów, kawy i herbaty, za wyjątkiem kursów na prawo jazdy kat B i C w części praktycznej.17.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport uczestników szkolenia do miejsca odbywania szkolenia zarówno w bloku motywacyjnym, jak i do miejsc realizacji poszczególnych kursów zawodowych:1) transport odbywa się na trasie pomiędzy siedzibą BOPS w Brześciu Kujawskim przy ul. Hanki Sawickiej 5, a miejscem odbywania szkolenia, 2)transport odbywać się musi pojazdem przeznaczonym do przewozu osób, sprawnym technicznie i ubezpieczonym,3) wykonawca może w miejsce zapewnienia transportu we własnym zakresie, pokrywać koszty transportu środkami komunikacji zbiorowej (koszty biletów).18.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom szkolenia badania lekarskie niezbędne do wykonywania określonych w poszczególnych kursach zawodów:1)dla uczestników kursu magazynier z obsługą wózków widłowych (6 osób) - orzeczeń psychologicznych do wykonywania zawodu operator wózków,2)dla uczestników kursu przedstawiciel handlowy i prawo jazdy kat. B (7 osób) - badań określonych przepisami prawa,3)dla uczestników kursu na prawo jazdy kat. C (7 osoby) - badań określonych przepisami prawa,19.Czas przeprowadzenia badań nie pomniejsza czasu przeznaczonego na edukację. 20.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szkolonym w trakcie zajęć podstawowe leki przeciwbólowe i niezbędne środki opatrunkowe. W nagłych przypadkach wykonawca zapewnia transport do placówki medycznej.21.Zajęcia szkoleniowe prowadzić mogą osoby wyłącznie posiadające uprawnienia do nauczania oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje rodzajowe w określonym specyfiką przedmiotu zamówienia zawodach. Dane na temat kadry niezbędnej do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Minimalne kwalifikacje kadry dydaktycznej do realizacji kursów na prawo jazdy określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019). Kwalifikacje proponowanej kadry dydaktycznej stanowiły będą element oceny ofert w kryterium jakość oferowanej usługi.22.Kurs umiejętności zawodowych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs.23.W przypadku kursu na przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B i oraz kursu na prawo jazdy kat. C wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny. Skierować uczestników na egzamin w WORD. Opłacić wymagane przepisami prawa badania dla każdej z osób przystępujących do egzaminu w WORD, a także opłacić koszt jednokrotnego egzaminu.24. Wykonawca ubezpiecza każdego przedstawiciela potencjału kadrowego poprzez wykupienie polis OC i NNW na kwotę min. 12 tys. zł, przy czym OC na kwotę min. 5 tys. zł, chyba że osoby te są objęte ubezpieczeniem wykonawcy (formy ubezpieczenia grupowego).25. Wykonawca ubezpiecza uczestników szkoleń poprzez wykupienie polisy NNW na kwotę min, 10 tys. zł na każdego uczestnika.26.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania zamawiającego o nie zgłoszeniu się na szkolenie osoby skierowanej przez zamawiającego, o nieobecności na szkoleniu lub też o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania - pod rygorem odmowy przez zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób.27.Każda nowo skierowana na szkolenie osoba w trakcie jego trwania musi odbyć 80 % zajęć teoretycznych i 100 % zajęć praktycznych.28.Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania na szkolenie mniejszej liczy osób, w przypadku braku możliwości skierowania osób dodatkowych. Zamawiający ponosi koszty za faktycznie przeszkoloną liczbę osób (blok motywacyjny + kurs umiejętności zawodowych), nawet jeśli dany uczestnik uzyska negatywny wynik zaliczenia końcowego.29.Wykonawca jest zobowiązany wydać każdemu uczestnikowi kursów opisanych w rozdziale II pkt 2, który uzyskał zaliczenie końcowe zaświadczenie zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia. Nie dotyczy kursów na prawo jazdy.30.Po ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w rozdziale II pkt 2 lit. c - magazynier z obsługą wózków widłowych - uczestnicy powinni posiadać uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1623), potwierdzone pozytywnym wynikiem sprawdzianu, o którym mowa ww. rozporządzeniu.31.We wszystkich kursach składających się na przedmiot zamówienia zaświadczenia wymagane innymi przepisami prawa, zaświadczenia o ukończeniu bloku motywacyjnego oraz stosowany certyfikat u uczestnictwa w szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.32.Po zakończeniu szkolenia wykonawca obligatoryjnie musi dostarczyć zamawiającemu sprawozdanie - protokół z realizacji usług wraz z nw. dokumentami w ciągu 15 dni:1)Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników kursów.2)Kopia protokołu z przeprowadzonego zaliczenia z wyszczególnieniem osób, które nie przystąpiły do zaliczenia, które zaliczenia nie otrzymały i które zaliczenie otrzymały.3)Kserokopie uzyskanych zaświadczeń lub innych dokumentów, potwierdzających ukończenie kursów umiejętności zawodowych.4)Imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursów umiejętności zawodowych.5)Ankiety, o których mowa w pkt 15.33.Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania oryginalnych dokumentów, dotyczących realizacji niniejszych szkoleń do 31.12.2020 r.34.Wymagania określone w rozdziale II SIWZ dotyczą wszystkich kursów umiejętności zawodowych składających się na przedmiot zamówienia, chyba, że w poszczególnych punktach zapisano inaczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość oferowanej usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzesckujawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach