Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08110 Siedlce, ul. Błonie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 332 522 , fax. 256 332 526
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach
  ul. Błonie 3
  08110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 256 332 522, fax. 256 332 526
  REGON: 71163354500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuo.siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, a w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U z 2017r. poz. 1170 z późn. zm.) działa w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia lub w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny (tzn. zawierający dane od ostatniej zmiany) odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach