Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb

Gmina Jastrząb ogłasza przetarg

 • Adres: 26502 Jastrząb, Pl. Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 628 48 60 , fax. 048 628 48 61
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastrząb
  Pl. Niepodległości 5
  26502 Jastrząb, woj. mazowieckie
  tel. 048 628 48 60, fax. 048 628 48 61
  REGON: 67022374100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady. I. Ogólna charakterystyka Gminy Jastrząb w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów. 1. Na terenie Gminy Jastrząb jest około 1573 nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, dla których zostały złożone 1646 szt. deklaracje o wysokości opłat za odpady (punktów odbioru odpadów) w tym 213 szt. deklaracji od właścicieli nieruchomość na których nie zamieszkują osoby a powstają odpady (w tym firmy, instytucje, nieruchomości użytku publicznego oraz nieruchomości zamieszkałe sezonowo przeznaczone na cele rekracyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomościach, na których są domki letniskowe - zamieszkałe sezonowo). Według danych z ewidencji ludności na terenie gminy Jastrząb jest zameldowanych 5255 osób – stan na dzień 30 września 2017 r., zdeklarowanych 4165 osób – stan na dzień 30 października 2017 r. 2. deklaracji złożonych - w podziale na miejscowości przedstawia się następująco: Ilość złożonych deklaracji 1) Jastrząb……………………… - - 350, 2) Gąsawy Plebańskie ……………. - 100, 3) Gąsawy Rządowe ……………… - 259, 4) Gąsawy Rządowe Niwy ………. - 121, 5) Kolonia Kuźnia ……………….. - 61, 6) Kuźnia ………………………… - 49, 7) Lipienice ……………………… - 16, 8) Lipienice Górne ………………. - 134, 9) Lipienice Dolne ………………. - 126, 10) Orłów …………………………. - 77, 11) Nowy Dwór …………………… - 84, 12) Śmiłów ………………………… - 56, 13) Wola Lipienicka Mała ………… - 100, 14) Wola Lipienicka Duża ………… - 111. 3. W Gminie Jastrząb w minionych latach zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: Rok 2016 – ilości podane w Mg Zmieszane odpady komunalne – 613,92 Mg Szkło – 121,98 Mg Tworzywa sztuczne – 110,09 Mg Papier i tektura – 18,82 Mg Metal – 17,77 Mg Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 8,36 Mg Zużyte opony – 14,14 Mg Wielkogabarytowe - 13,38 Mg Żużle i popioły paleniskowe - 192,70 Mg Odpadów bio (z pielęgnacji ogrodów i parków) – 9,54 Mg RAZEM: ……………………………………… 1120,70 Mg II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odpadów: 1) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), a) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) c) uchwałą Nr 209/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „ Planu gospodarki odpadami województwa mazowieckiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023”, d) uchwałą Nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami województwa mazowieckiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023”. 2) Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dodatkowego dostarczenia pojemników na swój koszt. 3) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 4) Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników, jeśli będzie to wynikiem jego działania. 5) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania kalendarza z harmonogramami odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości. 6) Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. 7) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. a) w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. b) Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji drogą elektroniczną (oraz papierową w ciągu 7 dni) poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. c) do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację . d) z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. Każdorazowe ważenie odpadów musi być potwierdzone dokumentem przekazania odpadów do instalacji przez przyjmującego oraz przesłanie danych w formie elektronicznej do Zamawiającego w dniu zdeponowania odpadów na instalacji. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii RIPOK. 11) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia worków dla właścicieli nieruchomości w ilość odpowiadającej przekazanym odpadom zgodnie ze złożoną deklaracją przez właściciela nieruchomość o ilości osób zamieszkałych na nieruchomości oraz o wielkości pojemnika. 2. Instalacja, do jakiej mogą trafić odpady: Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jastrząb, Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, dla regionu radomskiego, co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Jastrząb, odpady komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów. W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 3. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych odbieranych selektywnie: 1) Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odbywać się będzie z podziałem na: a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – pojemnik lub worek w czarnym kolorze z oznaczeniem opisowym i graficznym – „ODPADY ZMIESZANE”, b) odpady komunalne segregowane w workach koloru:  żółtym – tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, drobny metal, opakowania wielomateriałowe z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,  niebieskim – papier, tektura, makulatura z napisem „PAPIER”,  zielonym – szkło opakowaniowe oraz stłuczka szklana z napisem „SZKŁO”,  brązowym z nadrukiem „BIO” - odpady komunalne ulegające biodegradacji  przezroczysty z nadrukiem „ODPADY NIEBEZPIECZNE” – odpady ze strumienia odpadów komunalnych zebrane w sposób selektywny - przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, świetlówki i inne,  przezroczystym super mocnym gr 120, poj. 80 l z napisem „POPIÓŁ”  przezroczystym super mocnym gr 120, poj. 80 l z napisem „GRUZ”  akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony – dwa razy w roku w ramach zbiórki objazdowej. 2) Częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych: a) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych): - w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – 1 raz w miesiącu, - w miesiącach – kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik - 2 razy w miesiącu, b) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych częstotliwość odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny: papier, makulatura i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło opakowaniowe, drobny gruz rozbiórkowy i inne zebrane w sposób selektywny, - w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik listopad, grudzień – 1 raz w miesiącu, c) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych częstotliwość odbioru odpadów bio (zielone z pielęgnacji ogródków, posesji), - w miesiącach – kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad - jeden raz w miesiącu – w dniach oddzielnych niż inne odpady, d) z nieruchomości zamieszkałych częstotliwość odbioru popiołów i żużli z palenisk domowych w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopada, grudzień- jeden raz w miesiącu w oddzielny dzień niż pozostałe odpady, e) odpady wielkogabarytowe nie mieszczące się w workach/pojemnikach tj. zużyte meble, sprzęt AGD, urządzenia elektroniczne i elektryczne, akumulatory, zużyte opony z gospodarstw domowych, zużyta stolarka budowlana z drobnych remontów (okna, drzwi) należy odebrać w czasie akcji objazdowej dwa razy w roku – wg harmonogramu. 3) Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych zobowiązani są umożliwić przedsiębiorcy dostęp do pojemników w dniu odbierania odpadów komunalnych z tych nieruchomości (wg określonego harmonogramu odbioru), poprzez wystawienie pojemnika/worka przed nieruchomością, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich. 4) Odbieranie odpadów odbywało się będzie zgodnie z obowiązującym, zatwierdzonym przez Zamawiającego i podanym do ogólnej wiadomości harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w formie kalendarza rocznego. W przypadku wystąpienia święta ustawowego lub innych jednorazowych sytuacji nadzwyczajnych termin wywozu może ulec przesunięciu na sobotę przed lub po terminie wskazanym w harmonogramie. 5) Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym harmonogram w formie kalendarza odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady objętych odbiorem odpadów komunalnych, a po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego poda harmonogram do ogólnej wiadomości, w tym również udostępni go do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego. 6) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania europejskich norm zarządzania środowiskiem, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami. 4. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy: 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), 2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), 3) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., poz. 868), 4) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrząb. 5. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych, o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 2) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa w pkt. B.1. lit. h opisu przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu przed wystawieniem faktury za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca przekazania odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Jastrząb. 5) Zapłata za wykonie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Jastrząb i ich zagospodarowanie nastąpi po podpisaniu protokołu o wykonaniu usługi za okres rozliczeniowy. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania rodzaju odbieranych odpadów wg podziału na frakcje. III. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów: 1) Wielkości pojemników: Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l., 1100 l, KP 5, KP 7, KP 10, KP 14 oraz worki o pojemności: 35 l, 60 l, 80 l, 120 l. Każda nieruchomość zamieszkała musi być wyposażona, w co najmniej 1 pojemnik/worek o pojemności minimum 120 l (dopuszcza się na nieruchomości, w której zamieszkuje jedna osoba pojemniki/worki o mniejszej pojemności na zmieszane odpady komunalne. 2) Do gromadzenia odpadów selektywnie zbierane odpady komunalne należy stosować worki o pojemności: 35 l, 60 l, 80 l, 120 l. 3) W przypadku gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, których ilość do jednorazowego odbioru przekracza pojemność worków można odpady gromadzić w pojemnikach. 4) Wszystkie worki muszą charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną a worki na szkło, popioły, gruz budowlany muszą być z materiałów o wzmocnionej wytrzymałości . 5) Oznaczenie pojemników: Pojemniki/worki do zbierania stałych odpadów komunalnych należy oznaczyć zgodnie z poniższym; a) pojemnik (ciemny kolor)/worek koloru czarnego na odpady niesegregowane z napisem – „ODPADY ZMIESZANE” b) worek koloru żółtego z opisem rodzaju odpadów – do zbierania tworzyw sztucznych, drobnego metalu, opakowań wielomateriałowych z napisem – „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”; c) worek koloru niebieskiego z opisem rodzaju odpadów – do zbierania papieru, makulatury, tektury z napisem – „PAPIER”; d) worek koloru zielonego z opisem rodzaju odpadów – do zbierania szkła, opakowań szklanych i stłuczki szklanej z napisem „SZKŁO”; e) worek koloru brązowego z napisem „ BIO” i opisem rodzaju odpadów – do zbierania bioodpadów, drobnych odpadów zielonych; f) worek przezroczysty z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE” i opisem rodzaju odpadów – do przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po chemikaliach, zużyte baterie, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin i inne niebezpieczne; g) przezroczystym super mocnym gr 120, poj. 80 l z napisem „POPIÓŁ” do zbierania gruzu h) przezroczystym super mocnym gr 120, poj. 80 l z napisem „GRUZ” do zbierania popiołów. 6) Worki na odpady komunalne zmieszane dla właścicieli zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady zapewnia Wykonawca w ilości odpowiadającej przekazanym odpadom. 2. Sprzęt techniczny: 1) Wykonawca zobowiązany będzie Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 2) Będzie dysponował bazą magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. 3) Baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w: a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, d) legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. 4) Na terenie bazy powinny znajdować się także: a) punkt bieżącej konserwacji, b) punkt naprawy pojazdów, c) miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). 5) Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 6) Dysponuje, co najmniej: a) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) 1 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o masie całkowitej do 12t, c) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, d) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z HDS. e) pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. f) pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. g) pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. h) pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. i) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 7) Wykonawca musi posiadać oprogramowanie umożliwiające generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktualnymi licencjami na ww. oprogramowanie. 8) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. 9) Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. 10) Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. 11) Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie czynności mycia i dezynfekcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 6 000,00 zł (słownie : sześć tysięcy zł 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gmina Jastrząb zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2017 poz. 1289 ze zm.), b) zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) lub równoważne , w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, c) wpis do rejestru podmiotów zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska W przypadku oferty wspólnej wykonawców powyższy warunek musi spełnić każdy Wykonawca oddzielnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.jastrzab.gmina.waw.pl informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) – wg załącznika Nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach