Przetargi.pl
Sporządzenie projektu chodnika z odwodnieniem w Al. Piłsudskiego w ramach zadania pn.: „Projekt chodnika w Al. Piłsudskiego”.

Miasto Sulejówek ogłasza przetarg

 • Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7606230 , fax. 22 7606213
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Sulejówek
  ul. Dworcowa 55
  05-070 Sulejówek, woj. mazowieckie
  tel. 22 7606230, fax. 22 7606213
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejowek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie projektu chodnika z odwodnieniem w Al. Piłsudskiego w ramach zadania pn.: „Projekt chodnika w Al. Piłsudskiego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy al. Piłsudskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Drobiarskiej w Sulejówku polegającej na budowie chodnika, ścieżki rowerowej i odwodnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129)wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Zakres robót: Aleja Piłsudskiego (droga wojewódzka 638) na odcinku objętym opracowaniem ma długość około: 2,3 km. Chodnik i ścieżka rowerowa: Na odcinku od 11 Listopada do ul. Piaskowej należy zaprojektować po wschodniej stronie al. Piłsudskiego chodnik oraz ścieżkę rowerową (dwukierunkową) o szerokościach zgodnych z przepisami. Na odcinku od Piaskowej do ul. Drobiarskiej należy zaprojektować chodnik po istniejącym śladzie. Odwodnienie: Na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Jasnej oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Wodociągową Miasto Sulejówek posiada dokumentacje projektowe z prawomocnymi pozwoleniami na budowę. W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać projekt kanału deszczowego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Harcerskiej oraz od ul. Drobiarskiego do ul. Wodociągowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.600,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ: 1) ppkt.1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach