Przetargi.pl
Usługi stałego monitorowania sygnałów centrali systemu sygnalizacji pożaru oraz konserwacji systemów SMP i SSAP w budynku OT KOWR w Pruszczu Gdańskim - II

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 11 ogłasza przetarg

 • Adres: 01-207 Warszawa, Karolkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 661-72-72
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 11
  Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 661-72-72
  REGON: 367849538-00138
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi stałego monitorowania sygnałów centrali systemu sygnalizacji pożaru oraz konserwacji systemów SMP i SSAP w budynku OT KOWR w Pruszczu Gdańskim - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w budynku użytkowanym przez Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim, położonym w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 28, usług polegających na: 1) stałym (24 godziny na dobę, we wszystkie dni w roku) monitorowaniu sygnałów z centrali systemu sygnalizacji pożaru, weryfikacji odebranych sygnałów alarmowych I stopnia oraz przekazywaniu alarmów II stopnia do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim, 2) zapewnieniu należytego stanu technicznego systemów poprzez: • konserwacje systemu monitoringu pożarowego (SMP) • konserwacje systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SSAP) 1.2 W zakres prac konserwacyjnych, o których mowa w ust. 4.1 pkt. 2) wchodzi przegląd urządzeń systemu monitoringu pożarowego (SMP) i systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SSAP) oraz sprawdzenia poprawności ich działania; Elementy czynności konserwacyjnych systemu monitorowania pożarowego (SMP) Raz na kwartał: o Sprawdzenie poprawności przekazu sygnałów; o Sprawdzenie stanu połączeń teletechnicznych na listwach zaciskowych; o Wygenerowanie losowo wybranych sygnałów w urządzeniu abonenckim (na krótko, bez pośrednictwa systemu sygnalizacji pożaru); o Sprawdzenie ciągłości okablowania instalacji antenowej (w przypadku konieczności pomiar SWR); o Po wykonanych czynnościach jw. zainicjowanie kontrolnej transmisji do CMOS i właściwego stanowiska kierowania PSP. o Wymiana i dostarczenie odpowiedniej ilości papieru termicznego do drukarki. Elementy czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji alarmu pożarowego (SSAP): Raz na kwartał: o przegląd czujek pożarowych - kwartalne sprawdzenie poprawności działania czujek pożarowych musi być tak zaplanowane, aby w cyklu rocznym dokonać sprawdzenia 100% czujek; o sprawdzenie pamięci zdarzeń SSAP; o sprawdzenie podstawowych parametrów zasilania SSAP; o sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów akustycznych; o wykonanie próby zadziałania CSP; Raz do roku: o przegląd ręcznych ostrzegaczy pożarowych; o kontrola działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych; • potwierdzenie wykonania czynności konserwacyjnych wymienionych systemów poprzez wpis do Książki przeglądów i napraw systemu monitoringu pożarowego oraz systemu sygnalizacji alarmu pożaru; • w przypadku ich wykonania - dokonywaniu wpisów o dokonanych naprawach i wymianach części i materiałów eksploatacyjnych do Książki przeglądów i napraw systemu monitoringu pożarowego oraz systemu sygnalizacji alarmu pożaru. 1.3 Wytyczne dla Wykonawców: 1.3.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy i prace konserwacyjne systemów SMP i SSAP jeden raz na kwartał, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego każdy kwartał, przy czym przegląd ręcznych ostrzegaczy pożarowych - co najmniej raz w roku. Terminy przeglądów i prac konserwacyjnych zostaną uzgodnione z Zamawiającym z co najmniej 2 – dniowy w okresie trwania umowy wykona dwa przeglądy dodatkowe zgodnie z zakresem przeglądu wykonywanego raz na kwartał systemów SMP i SSAP. 1.3.2 Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem umowy, posiada stosowaną umowę świadczenia usług monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. 1.3.3 Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie na monitorowanym obiekcie anteny nadawczo-odbiorczej. Całkowity koszt montażu i jej użytkowania ponosi Wykonawca. 1.3.4 Wykonawca będzie świadczyć zlecone usługi własnymi pracownikami oraz własnym sprzętem przy użyciu materiałów własnych. 1.3.5 W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczał własnym transportem i na własny koszt. 1.4 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)., tj. osób wykonujących konserwację systemu monitoringu pożarowego oraz systemu sygnalizacji pożaru. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w/w osób oraz przewidziane z tego tytułu sankcje określone zostały w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 1.5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy, sporządzony na wzorze zgodnym w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ, 3)oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 - załącznik nr 3 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych – wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wypisu z KRS), 5) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 6) zobowiązania podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy), 7) wykaz na druku zgodnym w treści z załącznikiem nr 6 do SIWZ – jeżeli Wykonawca chce uzyskać punkty w kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego 8) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach