Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubin.

Gmina Lubin ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (76) 8403100 , fax. (76) 8403140
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubin
  ul. Władysława Łokietka 6 6
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. (76) 8403100, fax. (76) 8403140
  REGON: 39064754100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia (w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku i sprzętu elektronicznego) i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Niniejsze zamówienie obejmuje dwie części: CZĘŚĆ NR 1 - ubezpieczenie mienia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części Nr 1 znajduje się w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Informacje dotyczące ofert częściowych), CZĘŚĆ NR 2 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części Nr 2 znajduje się w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Informacje dotyczące ofert częściowych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach