Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kochanowskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 6473103 , fax. 75 7526419
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
  ul. Jana Kochanowskiego 10 10
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 6473103, fax. 75 7526419
  REGON: 23082149200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego. 2. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na dwie niżej wymienione części: 1) Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Jeleniogórskiego, w którego zakres wchodzi: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 2) Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Jeleniogórskiego, w zakres którego wchodzi: a) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, d) rozszerzone odpłatne ubezpieczenia assistance, e) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), f) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej - tzw. Zielona Karta. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) Załącznik Nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka; 2) Załącznik Nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Jeleniogórskiego - dotyczący części I zamówienia; 3) Załącznik Nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Jeleniogórskiego - dotyczący Części II zamówienia; 4) Załącznik Nr 1c: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące Części I i II zamówienia; 5) Załącznik Nr 1d: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące Części I i II zamówienia; 6) Załącznik Nr 1e: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący Części I i II zamówienia; 7) Załącznik Nr 1f: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy), dotyczący Części I i II zamówienia; 8) Załącznik nr 4a - Wzór umowy na Część I zamówienia; 9) Załącznik nr 4b - Wzór umowy na Część II zamówienia. Powyższa dokumentacja udostępniona jest do wglądu w Biurze Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze w pokoju nr 15 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: http://zp.powiat.jeleniogorski.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zp.powiat.jeleniogorski.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach