Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Jednostek Gminy Pieszyce

Gmina Pieszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 58-250 Pieszyce, ul. Kościuszki 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8365487, 8365488 , fax. 74 8367230
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pieszyce
  ul. Kościuszki 2 2
  58-250 Pieszyce, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8365487, 8365488, fax. 74 8367230
  REGON: 89071784600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pieszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Jednostek Gminy Pieszyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności jednostek Gminy Pieszyce: Sekcja I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Sekcja II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Sekcja III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - parasolowe dla Gminy Pieszyce Sekcja V. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu ZARZĄDCA NERUCHOMOŚCI Sekcja VI. Ubezpieczenie OC wspólnot mieszkaniowych Okres ubezpieczenia: 36 miesięcy (26.08.2016 - 25.08.2019) z rocznym okresem polisowania. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: warunki ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gmpieszyce.finn.pl/bipkod/001
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach