Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie

Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR" ogłasza przetarg

 • Adres: 58-535 Miłków, Miłków 138
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7610227 , fax. 75 7610227
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR"
  Miłków 138 138
  58-535 Miłków, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7610227, fax. 75 7610227
  REGON: 00029183600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsjunior.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: powiatowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie. Dostarczane artykuły spożywcze muszą odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) i w innych obowiązujących przepisach w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza złożenie jednej oferty na całość zamówienia, wybraną część zamówienia: CZĘŚĆ A. Artykuły spożywcze- różne - kod CPV:15.00.00.00-8 CZĘŚĆ B. Artykuły mięsne i wędliny - kod CPV: 15.10.00.00-9 Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w formularzach stanowiących załączniki Nr 2A i 2B do siwz, w których podano przewidywaną ilość zamówienia. Ilość ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe były co najmniej takie same jak parametry i cechy wskazanych produktów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, w domyśle, wskazaniu takiemu każdorazowo towarzyszy sformułowanie: lub równoważny. Uwaga: Jeżeli zaoferowane artykuły będą posiadały parametry gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę artykuły odpowiadają wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. Dostarczane przez Wykonawcę artykuły spożywcze muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia, właściwy dla konkretnego artykułu, ale nie krótszy niż połowa tego okresu - w dniu dostawy. Artykuły spożywcze, z wyjątkiem warzyw i owoców, powinny posiadać fabryczne jednostkowe, oryginalne i nienaruszone opakowanie, o masie, wielkości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie artykuły na własny koszt na wskazany przez Zamawiającego adres, na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego za pomocą faksu, drogą e-mailową lub telefonicznie. Przy czym, dostawa musi być zrealizowana w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego - na dostawę artykułów spożywczych stanowiącym załącznik Nr 6 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dpsjunior.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach