Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Cicha 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8344168 , fax. 74 8344179
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o. o.
  ul. Cicha 1 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8344168, fax. 74 8344179
  REGON: 02068096000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na pakiety stanowiące załącznik Nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ. W pakietach przedstawiono prognozowane zużycie w skali 12 miesięcy. Liczba części 45 pakietów - wg załącznika Nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszej SIWZ PAKIET 1; PAKIET 2; PAKIET 3; PAKIET 4; PAKIET 5; PAKIET 6; PAKIET 7; PAKIET 8; PAKIET 9; PAKIET 10; PAKIET 11; PAKIET 12; PAKIET 13; PAKIET 14; PAKIET 15; PAKIET 16; PAKIET 17; PAKIET 18; PAKIET 19; PAKIET 20; PAKIET 21; PAKIET 22; PAKIET 23; PAKIET 24; PAKIET 25; PAKIET 26; PAKIET 27, PAKIET 28, PAKIET 29, PAKIET 30, PAKIET 31, PAKIET 32, PAKIET 33, PAKIET 34; PAKIET 35; PAKIET 36; PAKIET 37; PAKIET 38; PAKIET 39; PAKIET 40; PAKIET 41; PAKIET 42; PAKIET 43; PAKIET 44; PAKIET 45; z możliwością składania ofert częściowych na każdy pakiet oddzielnie: 24111500-0, 33141770-8, 33199000-1, 33168000-5, 33123200-0,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości, PAKIET 1. 150,00 zł PAKIET 2. 300,00 zł PAKIET 3. 2 000,00 zł PAKIET 4. 300,00 zł PAKIET 5. 100,00 zł PAKIET 6. 300,00 zł PAKIET 7. 70,00 zł PAKIET 8. 600,00 zł PAKIET 9. 300,00 zł PAKIET 10. 100,00 zł PAKIET 11. 250,00 zł PAKIET 12. 100,00 zł PAKIET 13. 200,00 zł PAKIET 14. 30,00 zł PAKIET 15. 200,00 zł PAKIET 16. 600,00 zł PAKIET 17. 50,00 zł PAKIET 18. 500,00 zł PAKIET 19. 50,00 zł PAKIET 20. 150,00 zł PAKIET 21. 100,00 zł PAKIET 22. 30,00 zł PAKIET 23. 700,00 zł PAKIET 24. 600,00 zł PAKIET 25. 100,00 zł PAKIET 26. 80,00 zł PAKIET 27. 10,00 zł PAKIET 28. 10,00 zł PAKIET 29. 15,00 zł PAKIET 30. 600,00 zł PAKIET 31. 50,00 zł PAKIET 32. 2 000,00 zł PAKIET 33. 1 800,00 zł PAKIET 34. 40,00 zł PAKIET 35. 1 000,00 zł PAKIET 36. 70,00 zł PAKIET 37. 150,00 zł PAKIET 38. 100,00 zł PAKIET 39. 200,00 zł PAKIET 40. 20,00 zł PAKIET 41. 500,00 zł PAKIET 42. 350,00 zł PAKIET 43. 300,00 zł PAKIET 44. 30,00 zł PAKIET 45. 100,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.dzierzoniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach