Przetargi.pl
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 644 32 45 , fax. 14 644 32 45
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
  ul. Szpitalna 1
  33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
  tel. 14 644 32 45, fax. 14 644 32 45
  REGON: 000304361
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozdt.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98311000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – min 2 usługi o wartości minimum 300 000,00 zł każda odpowiadające przedmiotowi zamówieniab) Wykaz środków transportuc) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania dokumentów dla wszystkich środkówi preparatów dezynfekującychd) Pozytywną opinię sanitarną dotyczącą dopuszczenia pralni do prania bielizny szpitalnej oraz aktualną, pozytywną opinię sanitarną dotyczącą środków transportu Wykonawcy wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach