Przetargi.pl
Usługi - Wykonanie opracowań geodezyjnych i geodezyjno-prawnych w podziale na 7 części

POWIAT NOWOTARSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182661300
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT NOWOTARSKI
  ul. Bolesława Wstydliwego 14
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 182661300
  REGON: 491893138
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi - Wykonanie opracowań geodezyjnych i geodezyjno-prawnych w podziale na 7 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe opracowania geodezyjnego do celów prawnych - porównawczego wykazu zmian dla działek ewid. nr 3584/9 o pow. 0,0267 ha i nr 3630/3 o pow. 0,0418 ha poł. w obr. Raba Wyżna, z badaniem zapisów w księgach wieczystych, zaopatrzonego w klauzulę przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – celem ustalenia i regulacji stanu prawnego nieruchomości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części stanowi załącznik nr 4A do SWZ.Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian dla działek ewid. nr: 11018/1 o pow. 0,5886 ha i 11019/2 o pow. 1,1261 ha, zajętych pod drogę powiatową nr K1654 „Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów” poł. w Chochołowie, zaopatrzonego klauzulą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego - celem regulacji stanu prawnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części stanowi załącznik nr 4B do SWZ.Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe dokumentacji geodezyjno-prawnej mającej na celu wydzielenie przedmiotu decyzji wywłaszczeniowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie znak: GKM.IV-60/111/72 z dn. 30 lipca 1973 r.,tj. nieruchomości położonych w Ochotnicy Dolnej, obj. KW nr NS1T/00034142/8 (wykaz zgodnie z załącznikiem) wraz z synchronizacją z aktualnie obowiązującą ewidencją gruntów i budynków (po modernizacji).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części stanowi załącznik nr 4C do SWZ.Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej w trybie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części stanowi załącznik nr 4D do SWZ.Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe: Opracowania podziału dz. ewid. nr 16293/2 o pow. 0, 0102 ha i nr 19846 o pow. 0,0215 ha, obj. KW nr NS1T/00031170/2 oraz dz. ewid. nr 16294/3 o pow. 0,0787 ha obj. KW nr NS1T/00178342/1 - poł. w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II – stosownie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 30 (Podmieścisko-Stawiska) w celu wydzielenia terenu oznaczonego symbolem 1 KD-L - tereny dróg publicznych (wchodzącego w skład drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Nowym Targu) w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zlecenie obejmuje wstępny projekt podziału oraz projekt podziału działki po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Nowy Targ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części stanowi załącznik nr 4E do SWZ.Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe opracowania geodezyjnego:1. aktualizacji użytku gruntowego w odniesieniu do działki ewid. nr 5934/1 o pow. 0,1312 ha poł. w Zubrzycy Górnej obj. KW NS1T/00162859/3, celem uwidocznienia stanu faktycznego w operacie ewidencji gruntów i budynków,a następnie:2. operatu podziału nieruchomości Skarbu Państwa ozn. jako działka ewid. nr 5934/1 o pow. 0,1312 ha poł. w Zubrzycy Górnej (z aktualnym użytkiem), obj. KW NS1T/00162859/3, w celu wydzielenia przedmiotu sprzedaży bezpośrednio przyległego do działek ewid. obj. KW NS1T/00162961/1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części stanowi załącznik nr 4F do SWZ.Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe opracowania geodezyjnego polegającego na aktualizacji użytku gruntowego (Wp) w odniesieniu do działki ewid. nr 4545/6 o pow. 0,3260 ha poł. w Rabce-Zdroju obj. KW NS2L/00050373/4 (położonej poza linią brzegową), celem dokonania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części stanowi załącznik nr 4G do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach