Przetargi.pl
Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali dla obrębu: Babice, jednostka ewidencyjna: Babice, powiat: chrzanowski.

POWIAT CHRZANOWSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT CHRZANOWSKI
  ul. Partyzantów 2
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  REGON: 276254979
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chrzanowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali dla obrębu: Babice, jednostka ewidencyjna: Babice, powiat: chrzanowski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali dla obrębu: Babice, jednostka ewidencyjna: Babice, powiat: chrzanowski. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV): 71354000-4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SWZ – plik w formie PDF.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:• dysponuje co najmniej jedną osobą - kierownikiem prac, który posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 21 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, określonymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.)2- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, określonymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm)2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane - wykonali minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu modernizacji gruntów i budynków lub aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru o powierzchni minimum - 300 ha, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonaniai podmiotu na rzecz których usługa została wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach