Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i budowy ul. Sikorskiego w Limanowej

Miasto Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, Jana Pawła II 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183372054
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Limanowa
  Jana Pawła II 9
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 183372054
  REGON: 491893233
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i budowy ul. Sikorskiego w Limanowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i budowy ul. Sikorskiego w Limanowej, na odcinku wskazanym w Załączniku Nr 1 do SWZ – Etap 5: część 1: 0+377,44 km - 1+112,71 i część 2: 1+112,71 - 1+475 km, z podziałem dokumentacji na dwie w/w części.2. Zamówienie obejmuje odrębnie dla każdej części:2.1 Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami, w tym także obejmujące uzyskanie warunków, uzgodnień i zgód z odpowiednimi zarządcami dróg w zależności od kategorii drogi.2.2 Opracowanie projektu technicznego w szczegółowości odpowiadającej projektowi wykonawczemu lub projektu technicznego i projektu wykonawczego z uwzględnieniem projektów branżowych; projekt należy opracować w taki sposób, aby na etapie realizacji inwestycji nie wynikła potrzeba zmiany otrzymanych uzgodnień i pozwoleń,2.3 Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych2.4 Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego3. Zamówienie obejmuje również przygotowanie pełnej dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID (jednej dla obu części) oraz dokonywanie zmian i uzupełnień dokumentacji w trakcie postępowania o udzielenie decyzji ZRID.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach