Przetargi.pl
Kompleksowa usługa serwisowa dla stanowiska badawczego dedykowanego do identyfikacji strukturalnej nanomateriałów wykorzystującego zjawisko rozpraszania elastycznego elektronów o wysokiej energii. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/26/EO

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Akademicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322371334, , fax. 322371334
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  Akademicka 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322371334, , fax. 322371334
  REGON: 00000163700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa serwisowa dla stanowiska badawczego dedykowanego do identyfikacji strukturalnej nanomateriałów wykorzystującego zjawisko rozpraszania elastycznego elektronów o wysokiej energii. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/26/EO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na kompleksowy serwis stanowiska badawczego dedykowanego do identyfikacji strukturalnej nanomateriałów wykorzystującego zjawisko rozpraszania elastycznego elektronów o wysokiej energii. Zamawiający wymaga aby oferta serwisowa obejmowała wszystkie koszty prac serwisowych, dojazd i ewentualne noclegi serwisantów, koszty części zamiennych niezbędnych w czasie naprawy stanowiska badawczego, koszty ich dostawy, w tym koszty logistyki w przypadku konieczności wysłania części (elementu, modułu) do producenta do naprawy, koszt wymiany i samego emitera X-FEG. Serwis i w/w aspekty nie obejmują takich elementów jak detektor do badania składu chemicznego EDS czy filtra energii strat elektronów GIFF oraz zasilacza awaryjnego UPS. Koszty serwisu nie ujmują materiałów zużywalnych tzw. eksploatacyjnych jak oleje, gazy robocze, gazy ochronne działa i transformatora wysokiego napięcia itp. 2. CPV: 50410000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej. 3. Termin wykonania zamówienia: przez 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50410000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach