Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze”

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 038 861 , fax. 326 038 614
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
  ul. Wojewódzka 19
  40-026 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 038 861, fax. 326 038 614
  REGON: 27150669500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przepompowni OES Zagórze”, oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w ilości nie większej niż 5 nadzorów. Lokalizacja inwestycji: Budynek pompowni OES Zagórze, ul. Lenartowicza 1 w Sosnowcu. Cel inwestycji: Zadaniem projektowanych nowych układów pompowych będzie awaryjne zasilanie systemu wodociągowego w przypadku braku dostawy wody magistralą DN1400 ze zbiorników w Murckach, w kierunku Dębowej Góry w Sosnowcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWIZ. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). Termin wnoszenia wadium upływa wraz terminem składania ofert, wskazanym w Rozdziale XXI SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach