Przetargi.pl
Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej z wykorzystaniem na Bloku Operacyjnym Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. Niepodległości
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 331 93 34 , fax. 32 331 93 04
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
  ul. Niepodległości 8
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. 32 331 93 34, fax. 32 331 93 04
  REGON: 24129721700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalknurow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego podlega na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 4

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej z wykorzystaniem na Bloku Operacyjnym Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej z wykorzystaniem na Bloku Operacyjnym Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., zgodnie z załącznikiem nr 2 - Parametry techniczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opisy oferowanego asortymentu np. katalogi - celem potwierdzenia spełniania każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ Parametry techniczne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach