Przetargi.pl
Dostawy asortymentu niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółki prowadzącej SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE

SZPITAL POWIATOWY w PSZCZYNIE prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, Witolda Antesa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 214 83 01, , fax. 32 214 83 02
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL POWIATOWY w PSZCZYNIE prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
  Witolda Antesa 11
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 32 214 83 01, , fax. 32 214 83 02
  REGON: 27658125300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy asortymentu niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółki prowadzącej SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Sukcesywne dostawy asortymentu niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. prowadzącej SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE, Szczegółowy opis asortymentu i ilości zawarty jest w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3.2
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ; Wypełniony formularz : Formularz cenowy wg załącznika nr 2 do SIWZ. Upoważnienie do podpisywania oferty o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Oferta wspólna musi wskazywać pełnomocnika o reprezentowaniu w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach