Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielska-Białej na rok 2020 – część II”

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

  • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
  • Województwo: śląskie
  • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
  • Data zamieszczenia: 2020-03-25
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
    pl. Ratuszowy 1
    43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
    tel. 33 4971 851, fax. -
    REGON: 07218174100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielska-Białej na rok 2020 – część II”
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień – CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne; 71222000-0 – Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni; 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielska-Białej na rok 2020, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1.1-1.2 do SIWZ (w zależności od części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) 2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w oryginale), zgodnie z Częścią III pkt 10 ppkt 9 SIWZ – będzie ono stanowić załącznik do oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) o przedmiotowe zamówienie (w oryginale), określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 4) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), załączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych wykonawcy. 5) Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale), w formie pisemnej, do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór oświadczenia zamieszczony zostanie na stronie internetowej wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach