Przetargi.pl
Kompleksowa ochrona żubra w Polsce utrzymanie poletek żerowych oraz koszenie 2020

Nadleśnictwo Waliły ogłasza przetarg

 • Adres: 16-040 Gródek, Waliły Stacja, ul. Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 713 23 00 , fax. 85 713 23 15
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Waliły
  Waliły Stacja, ul. Białostocka 3
  16-040 Gródek, woj. podlaskie
  tel. 85 713 23 00, fax. 85 713 23 15
  REGON: 50511730000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_walily
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Lasów Państwowych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa ochrona żubra w Polsce utrzymanie poletek żerowych oraz koszenie 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie poletek żerowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na wykonaniu nawożenia, uprawy gleby (zbiór kamieni, orka, bronowanie), siewu nasion na powierzchni 18,49 ha, oraz na wykonaniu koszenia na łącznej powierzchni 16,32 ha – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, w oparciu o współczesną wiedzę i SIWZ. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: 10 2030 0045 1110 0000 0072 8880 BGŻ O/W w Białymstoku z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce utrzymanie poletek żerowych oraz koszenie 2020.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego 4. Z treści wadium powinno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium musi zabezpieczyć cały okres związania ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, c. kwotę gwarancji/poręczenia, d. termin ważności gwarancji, e. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, c. zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Pozostałe zasady dotyczące wadium określa art. 45 i 46 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wypełni oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. Oświadczenie o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w grupie kapitałowej (należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP)- załącznik nr 6 Wykaz usług wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług) - załącznik nr 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach