Przetargi.pl
„Inżynier kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego””

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51 , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, fax. 85 665 46 42
  REGON: 05065840400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Inżynier kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, zgodnie z decyzją Nr UDA RPPD.08.01.00-20-0015/19-00 w sprawie dofinansowania, przyjętą do realizacji Uchwałą nr 87/1362/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi konkursowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1: Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Studium Wykonalności, Wyciągiem z dokumentacji technicznej i wymaganiami ujętymi w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79420000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Formularz dotyczący doświadczenia zespołu wykonawcy (według wzoru stanowiącego Załącznik 3a do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie załączy wraz z ofertą Załącznika 3a do SIWZ dotyczącego doświadczenia zespołu wykonawcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie wykazuje żadnego większego doświadczenia osób wskazanych na stanowiska Kierownika zespołu, Specjalisty ds. zamówień publicznych, Specjalisty ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych w administracji publicznej, Doświadczenie Specjalisty ds. systemów i urządzeń ochrony sieci teleinformatycznych. 2. Wraz z ofertą powinny zostać złożone: 1) OŚWIADCZENIA (wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale IX pkt 3 ppkt 1 i 2 SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców (zgodnie z Rozdziałem XI pkt 5 SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych. podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także ww. oświadczenie dot. tych podmiotów (zgodnie z Rozdziałem X pkt 9 SIWZ). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ. 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że: zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 . 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (zgodnie z Rozdziałem XIX pkt 8), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 6 do SIWZ- oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach