Przetargi.pl
„Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach projektu RPO.03.03.01-20-0167/18Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik”cz.2

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 275 25 88 , fax. 086 275 24 36
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
  ul. Jagiellońska 4
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 086 275 25 88, fax. 086 275 24 36
  REGON: 18431300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zszwysmaz.podlasie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach projektu RPO.03.03.01-20-0167/18Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik”cz.2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzeń komputerowych i fotokopiujących, oprogramowania i mebli na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem (dalej także: „ZSZ”). 2)Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ustawienie przedmiotu zamówienia we wskazanych pomieszczeniach ZSZ, a także (w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia ujętym w załączniku nr 1 do SIWZ) jego instalację i uruchomienie w obecności przedstawicieli Zamawiającego. 3)Adres miejsca dostawy i ewentualnego przeszkolenia: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie. 4)Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.5) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 6)Zamawiający nabywa prawa własności do przedmiotu zamówienia z chwilą podpisania protokołu odbioru. 7)Przedmiot zamówienia musi być ustawiony i zainstalowany w sposób zapewniający dostęp wszystkim użytkownikom, w tym osobom niepełnosprawnym ruchowo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (m.in. informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu), zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty/ofert częściowe w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W stosownych sytuacjach wykonawca składa także wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach