Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń drukujących Izby Skarbowej w Poznaniu

Izba Skarbowa w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-726 Poznań, ul. Cyryla Ratajskiego 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8586100 , fax. 061 8522224
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Skarbowa w Poznaniu
  ul. Cyryla Ratajskiego 5 5
  61-726 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8586100, fax. 061 8522224
  REGON: 00102297200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.apodatkowa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń drukujących Izby Skarbowej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń drukujących, obejmująca konserwacje, przeglądy, naprawy oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych, w szczególności: tonerów, bębnów i części zamiennych, umożliwiająca wykonanie w okresie realizacji zamówienia wydruków, w zamian za opłatę wyliczoną w oparciu o liczbę wydruków stron formatu A4 wykonanych na urządzeniach drukujących: 1) wydruk 4.407.614 stron czarno-białych formatu A4 oraz 44.240 stron kolorowych formatu A4 - zamówienie podstawowe. 2) wydruk 4.407.614 stron czarno-białych formatu A4 oraz 44.240 stron kolorowych formatu A4 - zamówienie w ramach opcji. 2. Określona w pkt 1 ilość stron, stanowiąca zamówienie podstawowe jest wielkością oszacowaną z należytą starannością w oparciu o dotychczasową faktyczną ilość wydruków wykonywanych na urządzeniach Zamawiającego. Powyższe dane mają charakter informacyjny, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistej ilości wydruków wykonanych w okresie realizacji zamówienia na urządzeniach objętych przedmiotem zamówienia 3. Lokalizacje, które obejmuje zamówienie: 1) Poznań, Plac Cyryla Ratajskiego 5, 2) Poznań, ul. Bystra 7, 3) Poznań, ul. Smoluchowskiego 1, 4) Poznań, ul. Chłapowskiego 17/18, 5) Poznań, ul. Wojciechowskiego 3/5, 6) Poznań, ul. Wierzbięcice 45, 7) Kalisz, ul. Fabryczna 1 A, 8) Piła, ul. Kossaka 106, 9) Konin, ul. Poznańska 46, 10) Leszno, ul. Dekana 6. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1A do SIWZ. 5. Szczegółowy wykaz urządzeń drukujących objętych przedmiotem zamówienia zawierają załączniki nr 1B i 1C do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.apodatkowa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach