Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej - Krajenka ul Szkolna - etap III

Gmina Krajenka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-430 Krajenka, ul. Władysława Jagiełły 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2639204 w. 24, 2639205 , fax. 067 2639203
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krajenka
  ul. Władysława Jagiełły 9 9
  77-430 Krajenka, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2639204 w. 24, 2639205, fax. 067 2639203
  REGON: 57079136500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krajenka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej - Krajenka ul Szkolna - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tynków gipsowych i malowanie dwóch biur oraz remont podłóg w pomieszczeniach biurowych i ciągach komunikacyjnych w zakresie ułożenia płytek oraz paneli w budynku położonym w Krajence przy ul. Szkolnej 17. (Budynek w trakcie zamiany sposobu użytkowania z gimnazjum na budynek administracji publicznej) 2.Zakres zamówienia obejmuje: a)wykonanie tynków i malowanie pomieszczeń nr 022 i 022a w segmencie C - poziom I, b)wymianę progów drzwiowych - rozbiórka progów drewnianych i wklejenie płytek wraz z listwami progowymi, c)wykonanie posadzek z paneli na podkładzie wyrównującym z zastosowaniem folii paraizolacyjnej, wraz z wymianą listew przyściennych, w pomieszczeniach nr: - 6a, 6b, 5b, 5a, K2 (segment B -II poziom,) - 10, 1, 13a, 13b, 13 c, 14 (segment A - parter) - 34a, 34b, 35a, 35b (segment C - II poziom), - 01a, 01b, 03 (segment B - poziom I), Klasa 32, gr 10 mm, AC4 IP>4000. Kolor i wzór paneli należy dostosować do ułożonych w pozostałych pomieszczeniach. d)wykonanie posadzek z płytek gresowych o wymiarach 30x30 lub do 35x35 wraz z cokolikami w pomieszczeniach nr K3, K4, K5 (segment A - parter) - wg załączonego do SIWZ opisu, e)usunięcie, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, 3.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych w poprzednich etapach robót przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia czy zabrudzenia jakichkolwiek elementów Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego. 4.Pomieszczenia przeznaczone do malowania są obecnie użytkowane przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli, wobec czego wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia harmonogramu prac z użytkownikiem pomieszczeń. 5.Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: -opis techniczny, -rzut parteru i piwnicy, -przedmiar robót. Wymagania jakościowe i materiałowe: 1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 2. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883). 3. Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zaakceptowania, przed dostarczeniem na plac budowy, planowane do wbudowania materiały, przedstawiając dokumenty pozwalające na ich zastosowanie. Wykonawca może użyć wyłącznie materiałów zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wbudowywanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją. 5. W przypadku podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o nie gorszych parametrach jakościowych i użytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krajenka.pl/?c=178
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach