Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla 11 (jedenastu) szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 Roku nr 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 277 09 40, , fax. 22 277 09 42
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy
  Plac Czerwca 1976 Roku nr 1 -
  02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 277 09 40, , fax. 22 277 09 42
  REGON: 10160606000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dbfoursus.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla 11 (jedenastu) szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla 11 (jedenastu) szkół i placówek oświatowych w dzielnicy URSUS m. st. Warszawy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający uzna Wykonawcę który wykaże, że: a) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) posiada aktualną koncesję uprawniającą do dystrybucji paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub Oświadczenia o posiadaniu aktualnej i obowiązującej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z właściwym dla każdego punktu poboru paliwa gazowego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał się posiadaniem ww. uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.11.1. Formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ; oraz formularz cenowy – załącznik nr 2a do SIWZ; 12.11.3. zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.4. SIWZ (jeżeli dotyczy Wykonawcy); 12.11.4. w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 9.11. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach