Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5228123, , fax. 226293997
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
  ul. Śniadeckich 8
  00-656 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5228123, , fax. 226293997
  REGON: 00032586000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.impan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, sprzedaż i jego dystrybucja do czterech obiektów (kotłowni) znajdujących się na terenie Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego IM PAN w Będlewie. Adres; Będlewo, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew. Termin rozpoczęcia dostaw gazu od dnia 1 lutego 2020 r. przez okres 12 miesięcy. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania gazu ziemnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1029, z późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać: - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli wykonawca jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub - aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego, jeżeli wykonawca nie jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach