Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupy E) dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica” Sp. z o.o. w okresie od 1.01.2021-31.12.2023

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, Rychlińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 419 72 46, , fax. (22) 419 70 04
 • Data zamieszczenia: 2020-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
  Rychlińskiego 1
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. (22) 419 72 46, , fax. (22) 419 70 04
  REGON: 14225627000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupy E) dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica” Sp. z o.o. w okresie od 1.01.2021-31.12.2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) – dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego - wynosząca 4 071 454 kWh w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.( Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach