Przetargi.pl
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W ŁODZI”.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ogłasza przetarg

 • Adres: 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6314 872; 871 , fax. 42 6314573
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
  91-348 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6314 872; 871, fax. 42 6314573
  REGON: 00028853800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W ŁODZI”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 z późn. zm.) dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, zasilanego z transformatora 15/0,4 kV o mocy 630 kVA (wyłącznie dla potrzeb IMP) w stacji 11022. Zakres zamówienia jest niepodzielny, w związku z czym Wykonawca musi posiadać umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Sprzedaż energii elektrycznej w planowanej ilości ok. 850,00MWh MWh w okresie od 01 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 2. Powyższa wartość przyjęta została do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia (na podstawie zużycia za rok 2018/2019) nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany prognozowanej ilości zużycia energii elektrycznej wynikającej, w szczególności z posiadanych przez Zamawiającego urządzeń, bez konsekwencji prawno-finansowych dla Zamawiającego. 4. Warunki techniczne: Obiekty szpitalno – laboratoryjne (w tym Oddział Toksykologii) Miejsce dostarczania energii elektrycznej – styki główne rozłącznika NN w stacji 15/0,4kV nr 11022. Moc przyłączeniowa 330 kW Moc umowna 330 kW Grupa Taryfowa C 21 Grupa przyłączeniowa IV Pomiar po stronie WN Przekładniki napięciowe 15/0,1 kV Przekładniki prądowe 20/5A 5. Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będzie zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo- rozliczeniowych od OSD. 6. Okres rozliczeniowy zgodny z okresem stosowanym przez OSD. 7. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny wskazanej w ofercie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem pkt. od 9 do 10 8. Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 9. cena energii elektrycznej może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia opłat zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia. 10. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości zamówienia na skutek zmiany parametrów technicznych do punktu poboru energii. Wykonawca gwarantuje, że zawarta umowa będzie zawierała zapisy nie mniej korzystne dla Zamawiającego niż standardowe umowy sprzedawców energii elektrycznej oraz usług dystrybucji zamieszczane na ich stronach internetowych, w tym uwzględniającą zapisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 412) wraz z innymi aktami wykonawczymi dotyczącymi tej ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach