Przetargi.pl
Wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektów Straży Miejskiej w Łodzi

Straż Miejska w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-119 Łódź, ul. Kilińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 250 22 28 , fax. 42 250 22 32
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Łodzi
  ul. Kilińskiego 81
  90-119 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 250 22 28, fax. 42 250 22 32
  REGON: 47000614500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.strazmiejska.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektów Straży Miejskiej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektów zamawiającego znajdujących się w Łodzi przy ul. Mokrej 10, ul. Rydla 19, Al. Politechniki 32, Al. Piłsudskiego 100 (COM), ul. Krzemienieckiej 2 B, ul. Piotrkowskiej 112, ul. Jagienki 21 i ul. Olimpijskiej 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 „Szczegółowy zakres usług”. 2. Zamawiający przewiduje możliwość czasowej lub całkowitej rezygnacji z wykonywania usług w poszczególnych obiektach ze względów organizacyjnych. O terminie rezygnacji z wykonywania usług oraz o ewentualnym terminie ich wznowienia wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. W przypadku ograniczenia zakresu wykonywania usług miesięczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę wynagrodzenia za sprzątanie wskazanych obiektów, wynikającą z oferty. Jeżeli rezygnacja z wykonywania usług nastąpi w trakcie miesiąca, kwota, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy, zostanie obliczona w sposób następujący: (kwota wynagrodzenia miesięcznego za usługi w obiekcie : liczba dni miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja z usług) x liczba dni pozostała do końca miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja z usług. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 3. Na okoliczność rezygnacji z wykonywania usług, o której mowa w ust. 2, najpóźniej na jeden dzień przed terminem rezygnacji określonym w pisemnym powiadomieniu, zostanie sporządzony aneks określający termin rezygnacji oraz kwotę wynagrodzenia pomniejszoną zgodnie z zasadami, określonymi w ust. 2. 4. W toku wykonywania zamówienia wykonawca dostarczy wszelkie środki myjące, toaletowe i higieniczne, piasek i środki egzotermiczne do posypywania powierzchni w okresie zimowym oraz środki pielęgnacji i ochrony roślin, a także zapewni we własnym zakresie narzędzia (w szczególności miotły, łopaty, grabie, sekatory, taczki, drabiny) i urządzenia (w szczególności odkurzacze, kosiarka do trawy, odśnieżarka, podnośnik) niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. 5. Osoby wykonujące usługi w obiektach zamawiającego muszą być wyposażone w dostosowaną do charakteru wykonywanej pracy i wymogów BHP, jednolitą i estetyczną odzież roboczą oraz muszą posiadać identyfikatory z imieniem i nazwiskiem osoby sprzątającej. W przypadku niespełnienia wskazanych wymogów zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia pracowników wykonawcy do wykonywania usług, a wszelkie wynikające z tego konsekwencje obciążać będą wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium: w wysokości 3.550,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), przed upływem terminu składania ofert. 1) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 2) pieniądzu; 3) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: GETIN BANK S. A. ODDZIAŁ W ŁODZI NR 72 1560 0013 2026 0000 0169 0004 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu LZ/231/3/19 na Wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektów Straży Miejskiej w Łodzi”. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: (numeracja zgodna z SIWZ) 3. WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.strazmiejska.lodz.pl/przetargi/), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców 2. DO OFERTY KAŻDY WYKONAWCA DOŁĄCZA, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ 7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, z zachowaniem powyższego terminu. b. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp - oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. c. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. d. w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: - rozdz. VII.3.a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - rozdz. VII.3.d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 14. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII. 1 niniejszej SIWZ. 15. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 16. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 17. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 18. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach