Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej

GMINA LGOTA WIELKA ogłasza przetarg

 • Adres: 97-565 Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 60
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 680 13 81
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA LGOTA WIELKA
  ul. Radomszczańska 60
  97-565 Lgota Wielka, woj. łódzkie
  tel. 44 680 13 81
  REGON: 590648132
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Gminy Lgota Wielka oraz jednostek podległych gminie wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.2. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi 740514 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający prowadzi postępowanie na rzecz następujących jednostek: 1) Gmina Lgota Wielka; 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krępie; 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej; 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Blakowej; 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudzicach; 3. Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Obecnie Zamawiający korzysta z dostawcy rezerwowego. 4. Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą zawierane przez Gminę Lgota Wielka adres: ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka w imieniu, której będą działać upoważnione osoby oraz dyrektorzy jednostek wymienionych w zał. nr 1 do SWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowane pełnomocnictwo. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach