Przetargi.pl
Budowa linii kablowej nN-04kV oświetleniowej wraz z masztami oświetleniowymi dla oświetlenia płyty boiska OSiR w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana 12

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYB. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Stefana Batorego 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYB.
  ul. Stefana Batorego 8
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  REGON: 001307723
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirpiotrkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa linii kablowej nN-04kV oświetleniowej wraz z masztami oświetleniowymi dla oświetlenia płyty boiska OSiR w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:1) Budowa linii kablowej nN-04kV oświetleniowej wraz z masztami oświetleniowymi dla oświetlenia płyty boiska OSiR w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana 12, obejmującego w szczególności:1. Wytyczenie geodezyjne,2. Wykonanie linii kablowych,3. Posadowienie fundamentów pod maszty oświetleniowe,4. Ustawienie na fundamentach masztów oświetleniowych o wysokości 18m, montaż poprzeczek5. Montaż opraw oświetleniowych na masztach6. Montaż szaf zasilających i sterowniczych7. Uruchomienie oświetlenia i sterowania8. Uporządkowanie terenu po robotach montażowych9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza10. Dokumentacja powykonawcza2) Dodatkowe wymagania:1. Wykonawca swoim staraniem i na koszt własny zapewni przeprowadzenie wymaganych badań, pomiarów i sprawdzeń (potwierdzonych protokołami wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego).2. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych.3. Inwestor dopuszcza stosowanie innego typu osprzętu i wyposażenia niż w dokumentacji pod warunkiem zachowania tych samych danych technicznych i standardów jakościowych elementów wskazanych dokumentacją.4. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny.5. Przeprowadzenia niezbędnych badań wynikających z przepisów i prawa budowlanego.6. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a następnie protokół z przeglądu dostarczy zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia wad, wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni od wykonania przeglądu. Po usunięciu należy ponownie wykonać przegląd i dostarczyć go do zamawiającego.7. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi wykonawca, na własny koszt dokona przeglądu końcowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym zamawiającego. Po jego zakończeniu wykonawca niezwłocznie dostarczy zamawiającemu protokół z przeglądu. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II oraz w SWZ CZĘŚĆ III.3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): - 31527200-8 – oświetlenie zewnętrzne - 45231400-9 – roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych4. Zamawiający nie przewiduje skorzystać z prawa opcji.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. W odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez wykonawcę, wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania odnośnych warunków udziału w postępowaniu.6. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. roboty polegające na montażu opraw oświetleniowych oraz roboty polegające montażu słupów oświetleniowych, tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510, 1700).Informacje dotyczące weryfikacji i uprawnień zamawiającego opisane są w § 5 projektowanych postanowień umowy, stanowiącej CZĘŚĆ III SWZ.7. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności wskazane w art. 94 ust. 1 pkt 1-10) ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie przewiduje:1) odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub2) sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usługi zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1) ustawy Pzp.10. Nie dokonano podziału zamówienia na części (tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15) ustawy Pzp) z powodu:Realizacja zadania przez różnych wykonawców skutkowałoby powstaniem kolizji niemożliwych do wyeliminowania lub uniemożliwiających prawidłową realizację zadań. Roboty wykonywane są w tym samym czasie i są od siebie zależne, co zapewnia spójność realizacji. W przypadku podziału czas wykonania robót byłby nieracjonalnie wydłużony, co miałoby wpływ na zwiększenie kosztów inwestycji.11. Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 w zw. art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31527200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art.97 ust.7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy.1)w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:-wykonawca dokonuje przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku):Santander Bank Polska S.A.konto depozytów: 52 1090 2590 0000 0001 5216 0342w tytule przelewu należy zamieścić adnotację:Wadium w postępowaniu pn.: Budowa linii kablowej nN-04kV oświetleniowej wraz z masztami oświetleniowymi dla oświetlenia płyty boiska OSiR w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana 12 – DAG.3400.29.2023-prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,-ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem,-w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika.2)w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia:-wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej,-beneficjenta wadium należy wskazać:Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Stefana Batorego 8, 97-300 Piotrków Trybunalski.-wadium musi obejmować cały okres związania ofertą,-treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta,e)musi obejmować odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art.98 ust.6 ustawy Pzp,f) musi umożliwiać skuteczne zaspokojenie roszczeń zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium:-np. nie może zawierać zapisu, że wszelkie roszczenia należy zgłosić w okresie ważności gwarancji, w przypadku gdy termin jej ważności jest tożsamy z terminem związania ofertą,-musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione;-musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art.98 ust.6, bez konieczności potwierdzana tych okoliczności przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa bankukorespondenta lub innej tego typu instytucji,h)w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa,-w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym że w treści gwarancji lub poręczenia zaleca się, aby zostali wymienieni (objęci zakresem gwarancji /poręczenia) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.W przypadku gwarancji/poręczenia, w której treści nie zostaną wymienieni jako zobowiązani wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zabezpieczenie oferty wspólnej będzie skuteczne jeżeli gwarancja wadialna zostanie wystawiona po zawiązaniu konsorcjum na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) wykaz robót budowlanych - dotycząca doświadczenia wykonawcy:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wskaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia boiska piłkarskiego z poziomem oświetlenia klasy II (minimum 200 lx) na kwotę nie mniejszą niż 350 000 zł brutto każda - wg załącznika nr 7 do IDW.Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to oceniane będzie na podstawie konkretnego zakresu udziału tegowykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu ww. warunku spełnianie warunku jest spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się ww. doświadczeniem i zrealizuje roboty budowlane.b) wykaz osób - polegających na dysponowaniu i skierowaniu do realizacji zamówienia:Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji następujące osoby:Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który w okresie ostatnich trzech lat był kierownikiem budowy lub kierownikiem robót przy budowie minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie oświetlenia boiska piłkarskiego z poziomem oświetlenia klasy II (minimum 200 lx) – wg załącznika nr 8 do IDW.Ww. osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa nabytych w państwach członkowskich UE.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych:1) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane,2) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,3) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotu udostępniającegozasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 2 ppkt 4,4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,5) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lubsytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach