Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-434 Łódź, Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6350033; 6350000, , fax. 042 6350034; 6350002
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  Piotrkowska 135
  90-434 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6350033; 6350000, , fax. 042 6350034; 6350002
  REGON: 47320748200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.wsa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135. 2. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 t.j.), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. 3. Zamawiający informuje, że aktualnie posiada zawartą umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji, która obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 roku. 4. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U.2018.755 t.j.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 t.j.), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (D.U.2019.503 t.j.). 5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 t.j.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 6. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2023 r. zostało określone na podstawie zużycia energii elektrycznej w okresie od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r. i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. W żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości energii. 7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu – budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 135. Przyłącze I a. Moc przyłączeniowa -118 kW b. Grupa przyłączeniowa - IV c. Moc umowna - 118 kW d. Grupa taryfowa - C21 e. Miejsce dostarczania energii – zaciski prądowe z złączu kablowym przy ul. Piotrkowskiej 135 w kierunku instalacji odbiorcy f. Licznik (numer 03509512, rok legalizacji 2014) g. Napięcie znamionowe 0,4 kV h. tg φ 0,4 i. Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2019 r. Przyłącze II a. Moc przyłączeniowa -18 kW b. Grupa przyłączeniowa - V c. Moc umowna - 18 kW d. Grupa taryfowa – C11 e. Miejsce dostarczania energii – zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorców f. Licznik (numer 96122723, rok legalizacji 2019) g. Napięcie znamionowe 0,4 kV h. tg φ 0,4 i. Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2019 r. Przyłącze III a. Moc przyłączeniowa -15 kW b. Grupa przyłączeniowa - V c. Moc umowna - 15 kW d. Grupa taryfowa – C11 e. Miejsce dostarczania energii – zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorców f. Licznik (numer 90013703, rok legalizacji 2014) g. Napięcie znamionowe 0,4 kV h. tg φ 0,4 i. Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2019 r. Przyłącze IV a. Moc przyłączeniowa -100 kW b. Grupa przyłączeniowa - IV c. Moc umowna - 100 kW d. Grupa taryfowa – C21 e. Miejsce dostarczania energii – zaciski odpływowe bezpieczników WLZ, w złączu kablowym przy ul. Piotrkowskiej 135, f. Licznik (numer 3509541, rok legalizacji 2016) g. Napięcie znamionowe 0,4 kV h. tg φ 0,4 i. Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2019 r. I. Moc przyłączeniowa obiektu (Przyłącze I, II, III, IV) – 251 kW II. Prognozowany pobór energii elektrycznej ustala się na podstawie faktycznego zużycia energii w okresie 12 miesięcy tj. od marca 2018 r. do lutego 2019 r. w wysokości 230.100 kWh (na 12 miesięcy). w tym: - zużycie energii w taryfie C21 – 212.000 kWh - zużycie energii w taryfie C11 – 18.100 kWh W okresie 48 miesięcy prognozowany pobór energii wynosi: - zużycie energii w taryfie C21 – 848.000 kWh - zużycie energii w taryfie C11 – 72.400 kWh Zamawiający zaznacza, że ww. zużycie energii jest szacunkowe i może ulec zmianie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) - załącznik nr 3 do SIWZ. Brak ww. dokumentów zostanie ocenione jako niespełnianie warunku, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach