Przetargi.pl
dostawa materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych (tśm) do statków powietrznych

3 Regionalna Baza Logistyczna - Wydział Techniki Lotniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 261 430 103 , , fax. 26 1430189
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 3 Regionalna Baza Logistyczna - Wydział Techniki Lotniczej
  ul. Bohaterów Walk nad Bzurą -
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 261 430 103 , , fax. 26 1430189
  REGON: 12139041500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.3rblog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych (tśm) do statków powietrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, pochodzących z produkcji roku 2019 i dopuszczonych do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych (tśm) do statków powietrznych, wyszczególnionych w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dopuszcza się dostawę wyrobów wyprodukowanych w latach wcześniejszych w przypadku wyrobów nie posiadających resursu kalendarzowego. Na dostarczone wyroby Wykonawca winien udzielić gwarancji nie mniej niż 24 miesiące licząc od daty odbioru wyrobu. Wskazane przez Zamawiającego w SIWZ numery katalogowe poszczególnych części zamówienia wskazują wyłącznie na ich wymagany standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy. Ewentualne nazwy własne określone w opisach części zamówienia nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego w zakresie poszczególnych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wyroby równoważne, w stosunku do wyrobów wskazanych przez Zamawiającego w ww. „Formularzu cenowym”, tj. wyroby zamienne o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych, które zostały dopuszczone do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP: • dokumentacją producenta sprzętu, do którego wyrób jest przeznaczony, tj.: pozycja z katalogu producenta, wykaz elementów zamiennych producenta, zezwolenie producenta, itp.; • poleceniem, decyzją, biuletynem itp. uprawnionych organów MON (Gestor, Centralny Organ Logistyczny). Ciężar udowodnienia równoważności oferowanych wyrobów spoczywa na Wykonawcy. W przypadku oferowania przez Wykonawcę wyrobów równoważnych będzie on zobowiązany wskazać części zamówienia, w zakresie których oferuje wyroby równoważne wraz z podaniem ich nazwy, typu i nr katalogowego poprzez wypełnienie kolumny 7 „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podlegał będzie odbiorowi jakościowemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w zakresie i na zasadach opisanych w § 9 „wzoru umowy” stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Udzielenie zamówienia nie wiąże się z udostępnieniem Wykonawcy informacji niejawnych. KOD CPV: 34731200-2. Miejsce realizacji zamówienia: 3. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA WIELKOPOWIERZCHNIOWY WIELOBRANŻOWY SKŁAD MATERIAŁOWY KUTNO ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 99-300 Kutno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34731200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wadium w wysokości 4.480,00 złotych, (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium powyższe stanowi sumę wadiów cząstkowych za poszczególne części zamówienia. W przypadku składania oferty nie obejmującej całości zamówienia, wysokość wadium stanowi sumę wadiów za poszczególne części zamówienia w wysokościach przedstawionych poniżej: Część zamówienia Kwota wadium w zł. w zł. 1 60,00 20 10,00 39 10,00 58 – 77 10,00 2 – 21 120,00 40 10,00 59 50,00 78 50,00 3 – 22 120,00 41 60,00 60 50,00 79 10,00 4 – 23 50,00 42 20,00 61 – 80 10,00 5 120,00 24 – 43 120,00 62 40,00 81 70,00 6 120,00 25 20,00 44 30,00 63 – 82 200,00 7 20,00 26 – 45 60,00 64 20,00 83 – 8 350,00 27 20,00 46 60,00 65 – 84 40,00 9 50,00 28 120,00 47 100,00 66 – 85 40,00 10 180,00 29 260,00 48 10,00 67 120,00 86 20,00 11 20,00 30 – 49 30,00 68 – 87 – 12 10,00 31 – 50 70,0 69 – 88 40,00 13 600,00 32 70,00 51 60,00 70 – 89 60,00 14 10,00 33 – 52 40,00 71 100,00 90 – 15 30,00 34 50,00 53 40,00 72 10,00 91 10,00 16 100,00 35 10,00 54 100,00 73 40,00 92 – 17 – 36 10,00 55 20,00 74 10,00 18 – 37 10,00 56 80,00 75 10,00 19 – 38 10,00 57 – 76 – Zamawiający na część zamówienia 2÷4, 17÷19, 24, 26, 30÷31, 33, 57÷58, 61, 63, 65÷66, 68÷70, 76, 83, 87, 90 i 92 – nie wymaga wniesienia wadium. Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.05.2019 r. o godz. 12:00. Za skutecznie wniesione wadium uważa się takie, które w terminie składania ofert znajduje się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 310) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści ww. gwarancji winno w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie Zamawiającego, że zaistniały okoliczności zatrzymania wadium określone w niniejszym rozdziale, bez konieczności potwierdzania tych okoliczności przez Wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez Wykonawcę, Zamawiającego lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku, korespondenta lub innej tego typu instytucji. 2) zobowiązanie gwaranta do zapłaty żądanej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wezwania do zapłaty od Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni; 3) kwota, jaką gwarant zobowiązuje się wypłacić Zamawiającemu (beneficjentowi gwarancji) w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, z zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa niż kwota stanowiąca wadium w przedmiotowym postępowaniu. 4) że zobowiązaniem gwaranta do wypłaty objęte są wszystkie przypadki zatrzymania wadium określone w ustawie. Wadium, wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie: Narodowy Bank Polski O/O Kraków Nr konta 36 1010 1270 0052 1013 9120 1000 z dopiskiem: wadium – sprawa 118/2019 (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii potwierdzenia zapłaty wadium). W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium, oryginały należy deponować w kasie 3. Regionalnej Bazie Logistycznej w Krakowie, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków, budynek nr 3, pokój nr 12, a kserokopie poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy dołączyć do dokumentów oferty. Godziny otwarcia kasy: poniedziałek – piątek od 1100 - 1200. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga! Proszę o podanie numeru konta bankowego, na które winno zostać zwrócone wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, w szczególności: 1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy; 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) ÷ 3) ustawy, tzn. jest zdolny do należytego wykonania zamówienia i spełnia niżej wymienione minimalne poziomy zdolności dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca winien posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzeni a określonej działalności zawodowej. W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca winien posiadać sytuację ekonomiczną lub finansową umożliwiającą realizację zamówienia. W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca winien posiadać zdolność techniczną lub zawodową. W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wy¬stępujących wspólnie warunki określone w pkt 1 ppkt 1) niniejszego rozdziału winien spełnić każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Pozostałe warunki, określone w pkt 1 ppkt 2) niniejszego rozdziału mogą zostać spełnione przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Pozostałe kwestie polegania na zdolnościach innych podmiotów reguluje art. 22a ustawy. VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie winien dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI SIWZ: W odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta w poszczególnych częściach zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający w trybie art. 26 ust. 2 ustawy wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 1. Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: a) wypełnionego „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; b) wypełnionego formularza „OFERTA” stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ustawy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to winno potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa także przedmiotowe oświadczenie dotyczące tych podwykonawców. Jednocześnie Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także przedmiotowe oświadczenie dotyczące tych podmiotów oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia o którym mowa w rozdziale VI pkt 3 SIWZ, określające w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia realizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą; d) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwa do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z treścią art. 23 oraz art. 141 ustawy, które należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii; e) w przypadku reprezentowania firmy przez pełnomocnika – pełnomocnictwa jednoznacznie określającego zakres umocowania w przedmiotowym postępowaniu, które należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii. 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej o której mowa w rozdziale VIII SIWZ przez Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany, do złożenia oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ww. ustawy w stosunku do uczestników postępowania, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Po dokonaniu czynności oceny ofert Wykonawca, którego oferta w poszczególnych częściach zamówienia została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do złożenia: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) i 21) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) W celu wykazania, że oferowane wyroby spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego: a) w przypadku oferowania wyrobów równoważnych – dokumentu lub dokumentów jednoznacznie potwierdzających równoważność z wymaganymi i stanowiących podstawę do stosowania zamiennika (pozycja z katalogu producenta SpW, do którego tśm jest przeznaczony, wykaz elementów zamiennych ww. producenta, zezwolenie ww. producenta, rozkaz, zarządzenie, decyzja, polecenie, biuletyn itp. o wprowadzeniu tśm do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP kompetentnych organów podległych MON na każdy równoważny przedmiot zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) lit. b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) stawy. Dokument lub dokumenty w tym zakresie winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty w tym zakresie winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) lit. b), składa dokument o którym mowa w rozdziale VII pkt 4 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 i 6 niniejszego rozdziału winny zostać wystawione z odpowiednim zachowaniem okresów ich ważności określonych w rozdz. VII SIWZ. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. Wykonawca, który wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w rozdziale VI pkt 3 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, składa dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt 3 SIWZ dotyczące tych podmiotów. 10. Wykonawca, który powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podwykonawców podstaw do wykluczenia składa dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) lit. a) i b) SIWZ dotyczące podwykonawców. 11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania, że oferowane wyroby spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego: a) w przypadku oferowania wyrobów równoważnych – dokumentu lub dokumentów jednoznacznie potwierdzających równoważność z wymaganymi i stanowiących podstawę do stosowania zamiennika (pozycja z katalogu producenta SpW, do którego tśm jest przeznaczony, wykaz elementów zamiennych ww. producenta, zezwolenie ww. producenta, rozkaz, zarządzenie, decyzja, polecenie, biuletyn itp. o wprowadzeniu tśm do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP kompetentnych organów podległych MON na każdy równoważny przedmiot zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną