Przetargi.pl
Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w ramach budowy ogólnodostepnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego z infrastruktura towarzyszącą w Wielgomłynach

Gmina Wielgomłyny ogłasza przetarg

 • Adres: 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 871 087 , fax. 447 871 082
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielgomłyny
  ul. Rynek 1
  97-525 Wielgomłyny, woj. łódzkie
  tel. 447 871 087, fax. 447 871 082
  REGON: 55200100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielgomlyny.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w ramach budowy ogólnodostepnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego z infrastruktura towarzyszącą w Wielgomłynach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska treningowego do piłki nożnej w ramach budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą. Projektowane boisko ma pole gry o powierzchni 26 x 58 m o nawierzchni z trawy naturalnej. Pole gry ma wokół trawiaste pobocze o szerokości 2 m za liniami bramkowymi i liniami bocznymi. Pobocza wykonane z tej samej trawy naturalnej co pole gry. Całkowite wymiary boiska (pole gry + pobocza): 30 x 62 m = 1860 m2 Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej składa się z następujących warstw: - warstwy gruntu rodzimego dobrze przepuszczalnego, - warstwy wegetacyjnej po zagęszczeniu o gr. 20 cm składającej się z gleby urodzajnej i piasku, - nawierzchni boiska z trawy naturalnej otrzymanej poprzez wysianie jednej z mieszanek typowych odmian traw przeznaczonych na murawy piłkarskie lub popularnej mieszanki składającej się trzech odmian traw w następujących proporcjach: - wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) 50% - życicy trwałej (Lolium perenne L.) 40% - kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) 10% lub darni naturalnej z rolki podcinanej bezpośrednio z gruntu. Pod boisko należy wykonać umocnienia z kruszywa, aby ustabilizować pole gry. Podbudowę należy wykonać pod warstwą wegetacyjną. Podbudowa składa się z kruszywa kamiennego, łamanego o frakcji 31,5 – 63 mm o przekroju 60 x 60 cm lub 80 x 100 cm, zabezpieczonych geowłókniną. Rozstaw umocnień wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Boisko należy wyposażyć w 2 bramki do piłki nożnej o wymiarach 5 x 2 m: - bramka tulejowana - tuleje mocowane w fundamentach betonowych, - wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA, - światło bramki wykonane z profilu aluminiowego (120 x 100 mm) o przekroju owalnym z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, - szkielet bramki wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, - szkielet mocowany do światła za pomocą stalowych, cynkowanych galwanicznie łączników, - składane łuki bramki, umożliwiają łatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej powierzchni. - certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2006 Parametry bramki: - Wymiary 5x2 m, montowana w tulejach, szerokość 500 cm, wysokość 200 cm, głębokość 120/150 cm, materiał aluminium, profil owalny 120x100 mm, kolor biały (RAL 9003), wykończenie malowanie proszkowe, siatka 5 x 2 m, 80/150 cm, tuleja 120 x 100 mm, gł. 500 mm, wyposażenie: 45 x zapinki, 50 x zaczepy, siatka. Za liniami bramkowymi boiska piłkarskiego projektowane są piłkochwyty o wys. 6 m. Długości piłkochwytu za liniami bramkowymi: 30,00 m. Przęsła skrajne o długości 2,5 m, przęsła pośrednie o długości 5 m Oś piłkochwytu odsunięta od linii końcowej boiska o 30 cm. Słupy mocujące siatkę wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym 80 x 80mm x 3 mm, montowane w tulejach. Tuleje montażowe należy posadowić w fundamencie betonowym o wymiarach: 50 x 50 x 120 cm. Słupy należy montować do tulei za pomocą śrub. Poprzez montaż słupów w tulejach istnieje możliwość ich szybkiego demontażu i ponownego montażu. Jest to niezbędne ze względu na możliwość prowadzenia rozgrywek lekkoatletycznych (rzut oszczepem). Skrajne przęsła piłkochwytu wykonać w rozstawie 3 m, kolejne maksymalnie, co 5 m. W skrajnych przęsłach piłkochwytu należy zamontować zastrzały usztywniające konstrukcję. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o gr. 4 mm. Oczko siatki 10 x 10 cm. Siatka montowana do słupów za pomocą haczyków teflonowych, linki stalowej, karabińczyków oraz śrub rzymskich. Kolor siatki zielony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1do siwz. 2. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1 siwz. 3. Kosztorys ofertowy sporządzony na zasadach określonych w rozdziale 13 siwz. 4. Wykaz robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 8do siwz. 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach